Македонски (Macedonian)Shqip (Albanian)English (United Kingdom)

PCR – тест за Covid-19

PCR-test për Covid-19

PCR - test of Covid-19

Tel: 02/3298-269

       02/3298-667  lokal 186 

emailcovid.cjz@cph.mk
samo za Covid 19

erazmus 

Logo_Erasmus.png

Erasmus_plus.png

Карцином на грло на матка Брошура

Карцином на грло на матка Постер

Flyer Хив и Сида

Flyer Машко здравје

Од денес 08.05.2023 во општина Битола почнува дератизација на шахтите од страна на ДДД Служба, Центар за Јавно Здравје Скопје

 

javni nabavki

sida

Sovetuv SZR

Sovetuv SZR

 

MZZ
FZOM
DZS
szo
ijz
LOGO LKM

Посетеност


Денешни посети:73
Посети (овој месец):30027
Посети (оваа година):175755
Посети (вкупно):1169297

Повратни информации

Почитувани,

Многу ќе ни помогнете во намерата да бидеме подобри и поефикасни во нашето работење доколку Вашите коментари, сугестии и приговори ги напишете во обрасците подолу (Приговор и Анкетен лист) и истите испратете ги на следнава Е-Mail Адреса: info@cph.mk

word-icon-256x256word-icon-256x256

Известување

word-icon-256x256

Светски ден на семејството

Светски ден на семејството

https://www.cowlitzfamilyhealth.org/

Семејството е основна институција на организацијата во општеството. Семејствoтообезбедува средина во која поединците се раѓаат, негуваат, учат да се дружат и каде се обликуваат однесувањето и погледите на поединецот. Социокултурните традиции и економските влијанија вклучувајќи ги и оние кои влијаат на здравјето се пренесуваат преку семејствата на поединците и влијаат врз здравственото однесување.Интервенциите дизајнирани да го модулираат образованието и зајакнувањето на индивидуите преку семејствата се можност за придонес за здравјето и развој на општествата

.Без оглед на природата на семејството - пошироко или нуклеарно - тоа ќе продолжи да играа клучна улога во негувањето и воспитувањето на децата и влијанието на развој на адолесцентите, служејќи како структура за поддршка на семејството и неговите членови. Традиционално, жените играат важна улога во здравјето на семејството. На тоа колку добро ја извршуваат оваа улога влијае нивниот социјален статус, образование, вработување и културни практики кои им дозволуваат или ги спречуваат во донесувањето на одлуки во семејството. Жените во својата улога на мајки играат клучна улога во здравствените одлуки. Со поддршка од мажите, жените можат да играат ефикасна улога во поставувањето на темелите на здравиот живот. Политиките насочени кон човековиот развој, вклучително и здравствените политики, мора да имаат за цел да ги олеснат активностите што ги поддржуваат поединците и семејствата да се всадат и практикуваат здрави животни стилови и соодветно здравствено однесување. Можеби не е на одмет да се спомене дека Обединетите нации (ОН) ставаат голем акцент на улогата на семејствата за општествениот развој. Секоја година, 15 мај се слави како Меѓународен ден на семејствата. Во изминатите неколку години, усвоени се теми поврзани со здравјето за Меѓународниот ден на Семејства (ХИВ/СИДА и семејна благосостојба во 2005 година; Семејства и лица со попреченост во 2007 година; Мајки и семејства: Предизвици и промени на светот во 2009 година). Неколку сектори придонесуваат за подобрување на здравјето на семејството. Овие вклучуваат работодавци, образовни институции, шеми за социјална заштита и здравствени политики.

Со Светскиот ден на семејствотo се истакнува значењетоиважноста на семејството на светски план и неговата улога во општеството. Оваа година во тој поглед дополнително се нагласува важноста на образованието и улогата на семејствата во образованието на децата. ОН усвоија Резолуција во 1994 година за да се подигне свеста за значењето на семејствата, да се истакнат предизвиците со кои се соочуваат, да се промовираат идеалите за заедништво и да се покажат напорите кои ги зајакнуваат семејните единици ширум светот.

Во таа насока, Светскиот ден на семејството оваа година има за цел да ја подигне свеста на родителите и старателите за образованието и воспитувањето на децата и нивната благосостојба, но и да го потенцира значењето за воспоставување на баланс помеѓу работата на родителите и нивната семејна улога. На потребата од рамнотежа меѓу работата и семејството упатува и Меѓународната организација на трудот, а улогата на родителите и старателите во образованието и воспитувањето на детето е нагласена и во Конвенцијата за правата на детето.

Македонскиот Закон за работни односи ја истакнува и заштитата на работниците поради родителството. Затоа работниците имаат право на посебна заштита во текот на работниот стаж и работодавачот е должен на овие работници да им овозможи посилно усогласување на семејните и професионалните обврски. Во член 40 од Уставот на РМ се пропишува дека Републиката обезбедува посебна грижа и заштита на семејството. Правните односи во бракот, семејството и вонбрачната заедница се уредуваат со закон. Родителите имаат право и должност да се грижат за издржување и воспитување на децата. Републиката им обезбедува посебна заштита на децата без родители и децата без родителска грижа.

Во македонската правна легислатива семејството е животна заедница на родители и деца и други роднини, ако живеат во заедничко домаќинство. Односите во семејството се засноваат врз рамноправност, заемно почитување, меѓусебно помагање и издржување и заштита на интересите на малолетните деца.

Во Законот се пропишува дека родителите спрема своите деца треба да имаат еднакви права и должности и тие се грижат за подигање, чување, воспитание и образование на своите деца.

Народниот правобранител во својот Годишен извештај истакнува дека несомнено е значењето на семејството во развојот на детето, како и влијанието на родителите/старателите врз правилното воспитување и изградба на неговата личност.

Во случаи кога семејството не може да се грижи за детето, органите и институциите за заштита на детето се обврзани да преземат соодветни мерки за негово соодветно згрижување и образование, во согласност со интересот на детето.

Значајно е да се констатира дека неколку сектори придонесуваат за подобрување на здравјето на семејството. Овие сектори вклучуваат работодавци, образовни институции, системи и шеми за социјална заштита и здравствени политики. Напорите за развој на здравството треба да се фокусираат на мултисекторски политики кои го олеснуваат усвојувањето на здрави животни стилови од страна на поединци и семејства. Тие го вклучуваат следново:

Семејството како центар за развој на здравјето:

- родово чувствителни иницијативи кои им помагаат на жените да играат ефективна улога во семејството за донесување здравствени одлуки;

- градење капацитет за едукација и зајакнување поединци и семејства за здрав живот/начин на живот;

- искористување на можностите во примарната здравствена заштита за здравствена едукација, особено искористување на матичните лекари за здравствена промоција; и

- зајакнување на училишните здравствени програми кои ќе служат како двонасочна патека за влијание при донесување на подобри здравствени практики.

Мај, 2024

Изготвил: Снежана Мојсовска, дипл.логопед, Одделение за социјална медицина

Извор:

https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/205062/B4972.pdf?sequence=1

https://indianexpress.com/article/when-is/international-day-of-families-2024-theme-history-date-significance-9324843/,

https://akademik.mk/megunaroden-den-na-semejstvoto-so-fokus-na-ulogata-na-semejstvoto-vo-obrazovanieto-na-detsata/

Dita Botërore e Familjes

https://www.cowlitzfamilyhealth.org/

Familja është institucioni themelor i organizimit në shoqëri. Familja siguron një mjedis në të cilin individët lindin, ushqehen, mësojnë të shoqërohen dhe ku formohen sjellja dhe pikëpamjet e individit. Traditat sociokulturore dhe ndikimet ekonomike, përfshirë ato që ndikojnë në shëndet, përcillen përmes familjeve të individëve dhe ndikojnë në sjelljet shëndetësore. Ndërhyrjet e krijuara për të moduluar arsimin dhe për të fuqizuar individët përmes familjeve janë një mundësi për të kontribuar në shëndetin dhe zhvillimin e shoqërive. Cilado qoftë natyra e familjes - më e gjerë ose bërthamore - ajo do të vazhdojë të luajë një rol kryesor në edukimin dhe rritjen e fëmijëve dhe ndikimin në zhvillimin e adoleshentëve, duke shërbyer si një strukturë mbështetëse për familjen dhe anëtarët e saj. Tradicionalisht, gratë luajnë një rol të rëndësishëm në shëndetin e familjes. Sa mirë e kryejnë ata këtë rol ndikohet nga statusi i tyre shoqëror, arsimi, punësimi dhe praktikat kulturore që i lejojnë ose i pengojnë ata të marrin vendime në familje. Gratë në rolin e tyre si nëna luajnë një rol kyç në vendimet shëndetësore. Me mbështetjen e burrave, gratë mund të luajnë një rol efektiv në hedhjen e themeleve të një jete të shëndetshme. Politikat e orientuara drejt zhvillimit njerëzor, duke përfshirë politikat shëndetësore, duhet të synojnë të lehtësojnë aktivitetet që mbështesin individët dhe familjet për të futur dhe praktikuar stile jetese të shëndetshme dhe sjellje të përshtatshme shëndetësore. Nuk mund të mos përmendet se Kombet e Bashkuara (OKB) i kushtojnë shumë rëndësi rolit të familjeve në zhvillimin shoqëror. Çdo vit, 15 maji festohet si Dita Ndërkombëtare e Familjeve. Në vitet e fundit, tema të lidhura me shëndetin janë miratuar për Ditën Ndërkombëtare të Familjeve (HIV/AIDS dhe Mirëqenia Familjare në vitin 2005; Familjet dhe Personat me Aftësi të Kufizuara në vitin 2007; Nënat dhe Familjet: Sfidat dhe Ndryshimet e Botës në vitin 2009). Disa sektorë kontribuojnë në përmirësimin e shëndetit të familjes. Këto përfshijnë punëdhënësit, institucionet arsimore, skemat e mbrojtjes sociale dhe politikat shëndetësore.

Dita Botërore e Familjes thekson rëndësinë e familjes në botë dhe rolin e saj në shoqëri. Këtë vit, në këtë drejtim, theksohet më tej rëndësia e edukimit dhe roli i familjeve në edukimin e fëmijëve. OKB miratoi një Rezolutë në vitin 1994 për të rritur ndërgjegjësimin për rëndësinë e familjeve, për të nxjerrë në pah sfidat me të cilat përballen, për të promovuar idealet e komunitetit dhe për të demonstruar përpjekjet që forcojnë njësitë familjare në mbarë botën.

Në këtë drejtim, Dita Botërore e Familjes këtë vit synon të rrisë ndërgjegjësimin e prindërve dhe kujdestarëve për edukimin dhe rritjen e fëmijëve dhe mirëqenien e tyre, por edhe të theksojë rëndësinë e vendosjes së një ekuilibri midis punës së prindërve dhe rolit të tyre familjar. Organizata Ndërkombëtare e Punës i referohet gjithashtu nevojës për ekuilibër punë-familje, dhe roli i prindërve dhe kujdestarëve në edukimin dhe rritjen e fëmijës theksohet gjithashtu në Konventën për të Drejtat e Fëmijës.

Ligji maqedonas i punës gjithashtu thekson mbrojtjen e punëtorëve për shkak të prindërimit. Prandaj, punëtorët kanë të drejtë për mbrojtje të veçantë gjatë përvojës së tyre të punës dhe punëdhënësi është i detyruar t 'u mundësojë këtyre punëtorëve që të pajtojnë më mirë detyrimet familjare dhe profesionale. Në nenin 40 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë përcaktohet se Republika ofron kujdes dhe mbrojtje të veçantë për familjen. Marrëdhëniet juridike në martesë, familje dhe bashkim jashtëmartesor rregullohen me ligj. Prindërit kanë të drejtë dhe detyrë të kujdesen për mirëmbajtjen dhe rritjen e fëmijëve. Republika ofron mbrojtje të veçantë për fëmijët pa prindër dhe fëmijët pa kujdes prindëror.

Në legjislacionin ligjor maqedonas, familja është një bashkësi e gjallë e prindërve dhe fëmijëve dhe të afërmve të tjerë, nëse ata jetojnë në një familje të përbashkët. Marrëdhëniet në familje bazohen në barazinë, respektin reciprok, ndihmën dhe mbështetjen reciproke, si dhe mbrojtjen e interesave të fëmijëve të mitur.

Ligji përcakton se prindërit duhet të kenë të drejta dhe detyra të barabarta ndaj fëmijëve të tyre dhe ata kujdesen për rritjen, kujdesin, arsimimin dhe edukimin e fëmijëve të tyre.

Avokati i Popullit në raportin e tij vjetor thekson se është padyshim e rëndësishme rëndësia e familjes në zhvillimin e fëmijës, si dhe ndikimi i prindërve/kujdestarëve në rritjen dhe ndërtimin e duhur të personalitetit të tij.

Në rastet kur familja nuk mund të kujdeset për fëmijën, autoritetet dhe institucionet për mbrojtjen e fëmijës janë të detyruara të marrin masat e duhura për kujdesin dhe edukimin e tij/saj të duhur, në përputhje me interesin e fëmijës.

Është e rëndësishme të theksohet se disa sektorë kontribuojnë në përmirësimin e shëndetit të familjes. Këta sektorë përfshijnë punëdhënësit, institucionet arsimore, sistemet dhe skemat e mbrojtjes sociale dhe politikat shëndetësore. Përpjekjet për të zhvilluar kujdesin shëndetësor duhet të përqendrohen në politikat shumë-sektoriale që lehtësojnë miratimin e stileve të shëndetshme të jetesës nga individët dhe familjet. Këto përfshijnë si më poshtë:

Familja si qendër e zhvillimit shëndetësor:

- iniciativa të ndjeshme gjinore që ndihmojnë gratë të luajnë një rol efektiv në familje për marrjen e vendimeve shëndetësore;

- ngritjen e kapaciteteve për edukimin dhe fuqizimin e individëve dhe familjeve për një jetesë/stil jetese të shëndetshëm;

- shfrytëzimi i mundësive në kujdesin shëndetësor parësor për edukimin shëndetësor, veçanërisht përdorimi i mjekëve të përgjithshëm për promovimin e shëndetit; dhe

- forcimin e programeve shëndetësore shkollore që do të shërbejnë si një rrugë e dyanshme për të ndikuar në miratimin e praktikave më të mira shëndetësore.

Maj 2024

Përgatiti: Snezhana Mojsovska,logoped e diplmuar, Reparti i Mjekësisë Sociale

Burimi:

https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/205062/B4972.pdf?sequence=1

https://indianexpress.com/article/when-is/international-day-of-families-2024-theme-history-date-significance-9324843/,

https://akademik.mk/megunaroden-den-na-semejstvoto-so-fokus-na-ulogata-na-semejstvoto-vo-obrazovanieto-na-detsata/

Јуни 2024
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
ОУ Самуил Фрашери с. Глумово Скопје Сарај ОУ Самуил Фрашери с. Глумово Скопје Сарај ОУ Сами Фрашери с. Глумово Скопје Сарај   Флорија Хамид, дипл.социјален работник. ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделение за социјална медицина   повеќе...
Работилница во врска со препознавање на жртви на трговија со луѓе/деца во Северна Македонија Работилница во врска со препознавање на жртви на трговија со луѓе/деца во Северна Македонија Работилница во врска со препознавање на жртви на трговија со луѓе/деца во Северна Македонија     Флорија Хамид, дипл.социјален работник. ... повеќе...
СУГС - ЗЕФ ЛУШ МАРКУ СПИ - Л. ХИГИЕНА СУГС - ЗЕФ ЛУШ МАРКУ СПИ - Л. ХИГИЕНА СУГС - ЗЕФ ЛУШ МАРКУ СПИ - Л. ХИГИЕНА   Флорија Хамид, дипл.социјален работник. ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделение за социјална медицина   повеќе...
СМУГ Скопје Панче Караѓозов - СПИ СМУГ Скопје Панче Караѓозов - СПИ СМУГ Скопје Панче Караѓозов - СПИ   Флорија Хамид, дипл.социјален работник. ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделение за социјална медицина   повеќе...
ООУ. Братство - Карпош ООУ. Братство - Карпош Активности во областа на здравственото воспитување во ОУ Братство     Флорија Хамид, дипл.социјален работник. ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделени... повеќе...
СУГС Ѓорѓи Димитров -1. Хигиена, зависност од псих. Супстанции СУГС Ѓорѓи Димитров -1. Хигиена, зависност од псих. Супстанции СУГС Ѓорѓи Димитров -1. Хигиена, зависност од псих. Супстанции Флорија Хамид, дипл.социјален работник. ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделение за соци... повеќе...
ЈДГУ.Цвет 2 Тафталиџе Карпош ЈДГУ.Цвет 2 Тафталиџе Карпош ЈДГУ. "Цвет 2" Тафталиџе Карпош Флорија Хамид, дипл.социјален работник. ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделение за социјална медицина       повеќе...
JDGU. Majski Cvet 1 JDGU. Majski Cvet 1 ЈДГУ. "Majski Cvet 1" Карпош Флорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделение за социјална медицина         повеќе...
СУГС СУГС "Кочо Рацин" Ѓорче Петров, Скопје СУГС "Кочо Рацин" Ѓорче Петров, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделе... повеќе...
Старски Дом Старски Дом "Резиденција Дабески" Сопиште, Скопје Старски Дом "Резиденција Дабески" Сопиште, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Ско... повеќе...
ЈОУДГ ЈОУДГ "11 Октомври" Бутел, Скопје ЈОУДГ "11 Октомври" Бутел, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделение з... повеќе...
СГГУГС СГГУГС "Здравко Цветковски" Карпош, Скопје СГГУГС "Здравко Цветковски" Карпош, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Од... повеќе...
Учество на одделение на социјална медицина на семинар “Здравствен систем и правичност” Учество на одделение на социјална медицина на семинар “Здравствен систем и правичност” Учество на одделение на социјална медицина на семинар“Здравствен систем и правичност” на 14.12.2023 година.Медицински факултет - СкопјеФлори... повеќе...
СУГС СУГС "Димитар Влахов" Аеродром, Скопје СУГС "Димитар Влахов" Аеродром, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоД-р Веле ТодоровскиЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделение за социјална мед... повеќе...
Спортска гимназија Спортска гимназија "Методија Митевски - Брицо" Центар, Скопје Спортска гимназија "Методија Митевски - Брицо" Центар, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.Ј... повеќе...
Активности, ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје Активности, ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје Активности за унапредување на здравјетоД-р Веле ТодоровскиЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделение за социјална медицина повеќе...
СУГС СУГС " Георги Димитров " Скопје, Карпош СУГС " Георги Димитров " Скопје, КарпошАктивности за унапредување на здравјетоД-р Веле ТодоровскиЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделение за социјална ме... повеќе...
Едукација за заштита од комарци Едукација за заштита од комарци Едукација за заштита од комарци   ЈЗУ Центар за јавно здравје-Скопје заедно со учениците од ДСМУЦ д-р Панче Караѓозов, во септември 2022 з... повеќе...
СУГС СУГС " Никола Карев " Карпош, Скопје СУГС " Никола Карев " Карпош, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделени... повеќе...
Старски Дом Миркоски Аеродром, Скопје Старски Дом Миркоски Аеродром, Скопје Старски Дом Миркоски Аеродром, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделен... повеќе...
ООУ ООУ " 26 Јули " Шуто Оризари, Скопје ООУ " 26 Јули " Шуто Оризари, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделени... повеќе...
СУГС СУГС " Марија Кири Склодовска " Аеродром, Скопје СУГС " Марија Кири Склодовска " Аеродром, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скоп... повеќе...
СУГС СУГС "Јосип Броз ТИТО" Центар, Скопје СУГС " Јосип Броз  ТИТО " Центар, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одде... повеќе...
ДСУЛУД ДСУЛУД "Лазар Личеноски" Центар, Скопје ДСУЛУД "Лазар Личеноски" Центар, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Оддел... повеќе...
СУГС СУГС "Лазар Танев" Карпош, Скопје СУГС "Лазар Танев" Карпош, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделение з... повеќе...
СУГС СУГС "Ѓорѓи Димитров" Карпош, Скопје СУГС "Ѓорѓи Димитров" Карпош, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделени... повеќе...
СУГС СУГС "Шаип Јусуф" Шуто Оризари, Скопје СУГС "Шаип Јусуф" Шуто Оризари, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделе... повеќе...
Активности за унапредување на здравјето Активности за унапредување на здравјето ЈЗУ ЦЈЗ СКОПЈЕ Одделение за социјална медицина Центарот за јавно здравје - Скопје, социјално медиц... повеќе...
СУГС СУГС "Cvetan Dimov" Чаир, Скопје СУГС "Cvetan Dimov" СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделение за социј... повеќе...
СУГС СУГС "Arseni Jovkov" Скопје СУГС "Arseni Jovkov" СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделение за соци... повеќе...
ООУ ООУ "Grigor Prlicev" Zhelezara, GB Скопје ООУ "Grigor Prlicev" Zhelezara, Gazi Baba, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Ско... повеќе...
СУГС – Асуц СУГС – Асуц "Боро Петрушевски" - општина Гази Баба, Скопје СУГС – Асуц "Боро Петрушевски" - општина Гази Баба, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ... повеќе...
Комарци-векторски предизвик за јавното здравје во С. Македонија и пошироко Комарци-векторски предизвик за јавното здравје во С. Македонија и пошироко Во просториите на СМУГС д-р Панче Караѓозов се реализираше обука на  ученици кои учествуваат во проектот ,,Комарците-векторски предизвик по ... повеќе...
ООУ ООУ "Hasan Prishtina" Чаир, Скопје ООУ "Hasan Prishtina" - општина Чаир, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, ... повеќе...
СУГС - Гимназија СУГС - Гимназија "Орце Николов" - општина Карпош, Скопје СУГС - Гимназија "Орце Николов" - општина Карпош, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈ... повеќе...
СЕТУ - Стручно СЕТУ - Стручно "Михајло Пупин" - општина Гази Баба, Скопје СЕТУ - Стручно "Михајло Пупин" - општина Гази Баба, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ... повеќе...
СУГС – Стручно СУГС – Стручно "Димитар Влахов" - општина Аеродром, Скопје СУГС – Стручно "Димитар Влахов" - општина Аеродром, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ... повеќе...
Активности за унапредување на здравјето Активности за унапредување на здравјето ЈЗУ ЦЈЗ СКОПЈЕ Одделение за социјална медицина Центарот за јавно здравје - Скопје, социјално медиц... повеќе...
ОУ ОУ "Александар Урдаревски" - Чучер Сандево, Скопје Основно училиште Александар Урдаревски - Чучер Сандево, Скопје повеќе...
ОУ ''Кирил и Методиј'' - с.Кучевиште, Чучер Сандево, Скопје ОУ ''Кирил и Методиј'' - с.Кучевиште, Чучер Сандево, Скопје Осн. училиште ''Кирил и Методиј'' - с.Кучевиште, оптштина Чучер Сандево, Скопје повеќе...
ОУ ОУ "Михаил Граменo'' - Блаце, Петровец, Скопје Основно училиште "Михаил Граменo'' - Блаце, општина Петровец, Скопје повеќе...
ООУ ''Дитуриа'' - Сарај, Скопје ООУ ''Дитуриа'' - Сарај, Скопје Основно училиште ''Дитуриа'' - Сарај, Скопје повеќе...
''СИУ'' Иса Бег - Скопје ''СИУ'' Иса Бег - Скопје "СИУ" Иса Бег Медреса - Скопје повеќе...
Старски Дом Старски Дом Старски Дом Миркоски Аеродром, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник. ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Оддел... повеќе...
Активности декември 2021 Активности декември 2021 Активности во врска со Скрининг на  деца инфицирани  со вирусот на SARS Cov -2 во основните и  средните училишта од Скопскиот регион... повеќе...
Активности декември 2019 Активности декември 2019         Флорија Фамид, дипл.социјален работник. Активности за унапредување на здравјето. ЈЗУ ЦЈЗСкопје, Одделение за ... повеќе...
Активности ноември 2019 Активности ноември 2019 ЈДГУ 11 Октомври – Север, ноември 2019 ЈДГУСтрашо Пинџур 2 Бутел 1, ноември 2019         Флорија Хамид ОУ НАИМ ... повеќе...
Активности октомври 2019 Активности октомври 2019     За подобро здравје – ЈДГУ Лавче, с. Лисиче, 30 октомври 2019     повеќе...
Активности октомври 2019 Активности октомври 2019                     ЈУД-ДЕТСКА ГРАДИНКА БУБА МАРА, ПЧЕЛКА 1, СОНЦЕ општина Аеродром, Скопје Октомври 2019     ... повеќе...
Активности октомври 2019 Активности октомври 2019     Презентирање и верификација на извештај од мониторинг на Акциски план за сексуално и репродуктивно здравје 2018-2020 годи... повеќе...
Активности септември 2019 Активности септември 2019     ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВЈЕТО, СО УЧЕНИЧКИТЕ ВО ИСА БЕЈ МЕДРЕСА ВО КОНДОВО, септември 2019     повеќе...
Aktivnosti septemvri 2019 Aktivnosti septemvri 2019 Септември 2019 ОУ Братство, о. Карпош Ф.Хамид, дипл. социјален работник во промоција на здравјето.   ... повеќе...
31 Мај - Светскиот ден без тутун 31 Мај - Светскиот ден без тутун 23/мај/2019 ТЦЦ Плаза   Претставници од Одделението за социјална медицина при ЦЈЗ Скопје учесници на работилница во организ... повеќе...
Crnice Crnice Флорија Хамид, дипл. социјален работник, на терен со лицата во домот за стари, Светла надеж, Црниче, општина Центар. Мај 2019. ... повеќе...
Labos Labos Во Домот за згрижување и сместување на стари лица, ЛАБОС, за промоција на здравјето на старите. Флорија Хамид, дипл. социјален работник... повеќе...
Основното училиште Хасан Приштина Основното училиште Хасан Приштина Основното училиште Хасан Приштина во агендата на активностите за промоција на здравјето на Одделението за социјална медицина во ЦЈЗ Скоп... повеќе...
Национален Форум за Здравство Национален Форум за Здравство Од Националниот Форум за Здравство, 13 февруари 2019 г.  Претставници од Одделението за социјална медицина при ЈЗУ ЦЈЗСкопје го проследиј... повеќе...
Панче Караѓозов Панче Караѓозов Одделение за социјална медицина, Отсек за промоција на здравјето       Флорија Хамид, дипл.социјален работник, здравствен едукатор, ... повеќе...
Saraj-Skopje Saraj-Skopje Одделение за социјална медицина, Отсек за промоција на здравјето           Флорија Хамид, дипл.социјален работник, здравствен ед... повеќе...
ШАИП ЈУСУФ- СКОПЈЕ ШАИП ЈУСУФ- СКОПЈЕ Одделение за социјална медицина, Отсек за промоција на здравјето               Флорија Хамид, здравствен едукатор. Промоциј... повеќе...
СУГ Васил Антевски Дрен СУГ Васил Антевски Дрен Одделение за социјална медицина, Отсек за промоција на здравјето       Флорија Хамид, дипл.социјален работник, здравствен едукат... повеќе...
27 септември 2018, ТЦЦ Гранд Плаза 27 септември 2018, ТЦЦ Гранд Плаза     27 септември 2018, ТЦЦ Гранд Плаза Одделението за социјална медицина во ЦЈЗ Скопје учествуваше со свои претставници на завршниот ... повеќе...
Унапредување на здравјето кај старите лица Унапредување на здравјето кај старите лица Унапредување на здравјето кај старите лицасо помош на Центар за јавно здравје-Скопје       Дом за стари лица Вита-Ве          повеќе...
31-ВИ МАЈ, СВЕТСКИ ДЕН БЕЗ ТУТУН 2018 31-ВИ МАЈ, СВЕТСКИ ДЕН БЕЗ ТУТУН 2018 31-ви мај, Светски ден без тутун 2018: ТУТУНОТ И СРЦЕВИТЕ БОЛЕСТИ         Во просторите на Институтот за јавно здравје Скопје,... повеќе...
УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ СУПСТАНЦИ ПОМЕЃУ ОПШТАТА ПОПУЛАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 2017П УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ СУПСТАНЦИ ПОМЕЃУ ОПШТАТА ПОПУЛАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 2017П Прес конференција Промоција на извештај од истражување, УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ СУПСТАНЦИ ПОМЕЃУ ОПШТАТА ПОПУЛАЦИЈА ВО РЕПУБЛИК... повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите Како да се одвикнете од цигарите во Македонија, интервју со д-р Симоновска Комуникација со медиумите     повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите Пушачите тешко се откажуваат од цигари, фалат кампањи за подигање на свеста Комуникација со медиумите     повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите Докторите: Цигарите најголем непријател на здравјето Комуникација со медиумите     повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите 39-годишник се откажал од цигари по само шест посети на советувалиштето Комуникација со медиумите     повеќе...
Здравствена едукација окт/дек 2015г Здравствена едукација окт/дек 2015г Во четвртиот квартал на 2015 година, Отсекот за промоција на здравјето спроведе активности за здравствената едукација на населението на подр... повеќе...
Здравствена едукација јули/септ 2015г Здравствена едукација јули/септ 2015г Здравствена едукација спроведена од отсекот за здравствено воспитание, промоција на здравјето, на подрачјето што го покрива Центарот за јавн... повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите Лекарите и сестрите не се откажуваат од цигарите по никоја цена Комуникација со медиумите     повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите СЗО бара цигарите да поскапат уште повеќе Комуникација со медиумите     повеќе...
Здравствена едукација, втор квартал 2015 Здравствена едукација, втор квартал 2015 Здравствена едукација спроведена на подрачјето што го покрива Центарот за јавно здравје Скопје од Отсекот за здравствено воспитание (промоци... повеќе...
Обука за превенција на ХИВ Обука за превенција на ХИВ Двајца претставници, д-р Мелек Осман, доктор по медицина и Бајруш Исламовски, виш социјален работник, од Одделението за социјална медицина в... повеќе...
Здравствена едукација, јануари-март 2015 Здравствена едукација, јануари-март 2015 Здравствена едукација спроведенa на територијата на ЦЈЗ Скопје од Одделението за социјална медицина, Отсек за промоција на здравјето во пери... повеќе...
6 март 2015 6 март 2015 Национална конференција „Јакнење на жените – јакнење на човештвото, претставете си!“ 6 март 2015 повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите Пушачите незаинтересирани за советувалиштата за откажување од цигари Комуникација со медиумите повеќе...
Здравствена едукација, декември  2014 година Здравствена едукација, декември 2014 година Во месец декември, Центарот за јавно здравје-Скопје согласно Планот за работа на Центарот за јавно здравје-Скопје и Националната годишна про... повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите СЛАБ ИНТЕРЕС ЗА СОВЕТУВАЛИШТАТА ПРОТИВ ПУШЕЊЕТО ОД ЗДРАВЈЕТО СЕ ОТКАЖУВААТ, АМА НЕ И ОД ЦИГАРИТЕ Комуникација со медиумите ... повеќе...
Работна средба за советувачи од Советувалишта за ДДСТ, Скопје, 19 декември 2014 Работна средба за советувачи од Советувалишта за ДДСТ, Скопје, 19 декември 2014 Работна средба за советувачи од Советувалишта за ДДСТ, Скопје, 19 декември 2014 Институтот за јавно здравје на Република Македонија орг... повеќе...
Здравствена едукација, ноември  2014 година Здравствена едукација, ноември 2014 година Здравствена едукација, ноември  2014 година  Во месец ноември, Центарот за јавно здравје Скопје  согласно планот за работа на ЦЈЗ Скопје и ... повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите МЛАДИТЕ И ПУШЕЊЕТО: Го надминавме светскиот просек Во меѓународни рамки, 22 отсто од младите од 14 до 24 години се со цигара в рака. Кај на... повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите Загадувањето на воздухот и пушењето се неспоредливи Хемискиот состав на аерозагадувањето и тој на цигарите се различни, но најголемиот бр... повеќе...
Здравствена едукација, октомври  2014 година Здравствена едукација, октомври 2014 година Центарот за јавно здравје Скопје,согласно планот за работа,во месец октомври продолжи со здравствена едукација на учениците во основните учи... повеќе...
Здравствена едукација, септември  2014 година Здравствена едукација, септември 2014 година Одделението за социјална медицина - Отсек за здравствено воспитание, продолжи и во месец септември со здравствена промоција и едукација на н... повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите Се зголемува бројот на абортуси кај помлади од 20 години и кај малолетнички во земјата и покрај едукацијата што се спроведува во основните и... повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите Пет девојчиња на возраст од само 14 години се породиле во 2013 година во скопските гинеколошки клиники и болници. Децата што родиле деца жив... повеќе...
Комуникација со медиумите-СОП Комуникација со медиумите-СОП СОВЕТУВАЛИШТЕ ПРОТИВ ПУШЕЊЕ: Тешко ги убедуваме лекарите да се откажат Од Центарот за јавно здравје, каде што се спроведуваат советувањата,... повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите Дали повисоката цена на цигарите ќе придонесе за нивно откажување?! Комуникација со медиумите повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите ЛЕКАР СОВЕТУВА ПАЦИЕНТ: ЈАС ПУШАМ, АМА ТИ НЕМОЈ Комуникација со медиумите повеќе...
Комуникација со медиумите Комуникација со медиумите ОТКАЖУВАЊЕ ОД ПУШЕЊЕ: Индивидуална терапија според профилот на пушач На секој човек кога ќе му ги претставите работите преку личен пример... повеќе...
Здравствена едукација, јуни  2014 година Здравствена едукација, јуни 2014 година Центарот за јавно здравје Скопје согласно кварталниот план за работата на отсекот за здравствено воспитание продолжува со здравствена едукац... повеќе...
Здравствена едукација, мај  2014 година Здравствена едукација, мај 2014 година Во месец мај оваа година се одржани вкупно 204 едукативни предавања со опфат на 3096 лица - деца од предучилишна возраст, ученици во основ... повеќе...
КОНТИНУИРАНА МЕДИЦИНСКА ЕДУКАЦИЈА на персоналот во Отсекот за здравствено воспитание на Одделението за социјална медицина КОНТИНУИРАНА МЕДИЦИНСКА ЕДУКАЦИЈА на персоналот во Отсекот за здравствено воспитание на Одделението за социјална медицина Институтот за епидемиологија и биостатистика со медицинска информатика при Медицинскиот факултет во ... повеќе...
Благодарница, мај 2014 година Благодарница, мај 2014 година .  Одделението за социјална медицина со оваа Благодарница која во месец мај 2014 година му е врачена на здравствениот едукатор ... повеќе...
Здравствена едукација, април 2014 година Здравствена едукација, април 2014 година Во месец април, Центарот за јавно Здравје-Скопје, преку Отсекот за здравствено воспитание, продолжи со здравствена едукација за чување и уна... повеќе...
Здравствена едукација, март 2014 година Здравствена едукација, март 2014 година Во месец март, активностите на Отсекот за здравствено воспитание беа насочени кон одржување на едукативни предавања на предучилишни деца и н... повеќе...
Здравствена едукација, февруари 2014 година Здравствена едукација, февруари 2014 година Во месец февруари, отсекот за здравствено воспитание продолжи со здравствена едукација за чување и унапредување на здрвјето на децата.  ... повеќе...
Здравствена едукација, јануари 2014 година Здравствена едукација, јануари 2014 година Со почетокот на второто полугодие од учебната 2013/2014 година продолжи здравствената едукацијa за чување и унапредување на здравјето на дец... повеќе...

Здравствен календар

Превентивни програми

pdf

Закони во областа на здравството

pdf

Конвенции и Повелби

pdf