Македонски (Macedonian)Shqip (Albanian)English (United Kingdom)

PCR – тест за Covid-19

PCR-test për Covid-19

PCR - test of Covid-19

Tel: 02/3298-269

       02/3298-667  lokal 186 

emailcovid.cjz@cph.mk
samo za Covid 19

erazmus 

 

javni nabavki

sida

Sovetuv SZR

Sovetuv SZR

MZZ
FZOM
DZS
szo
ijz

Pjesëmarrje


Vizitat e sotshme:154
Vizitat (këtë muaj):7580
Vizitat (këtë vit):53400
Vizitat (totale):661655

Reagime

Të nderuar,

Do të na ndihmoni shumë në qëllimin që të jemi më të mirë dhe më efektiv në punën tonë nëse komentet tuaja, sugjerimet dhe ankesat i shkruani në formularët e mëposhtëm (Ankesë dhe Pyetësorë) dhe ato i dërgoni në E-Mail adresën vijuese: info@cph.mk

Lajmërim

word-icon-256x256

Dispozita të përgjithshme

Ky kod i etikës nuk kërkon obligime të reja për punonjësit, por vetëm me shkrim përcakton standardet  të pranuara ndërkombëtare dhe të punësuarit në ISHP QSHP- Shkup i kanë vendosur në punën e tyre shumë vjeçare, me qëllim të optimizuar në punën profesionale. Të punësuarit në ISHP QSHP- Shkup janë të detyruar ti përmbahen standardeve më të larta të etikës, integritetit dhe ndershmërisë në çdo kontakt me klientët ekzistues dhe potencial, duke dhënë  kontributin e plotë për të ndërtuar reputacion, efikasitet ,fitimprurës  dhe kualitet në punën e institucionit shëndetësor publik. Të punësuarit duhet të kujdesen për obligimet e tyre profesionale për të mbrojtur shëndetin e njeriut dhe mjedisin dhe në këtë kuptim duhet të iniciojë respektim të ligjit për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë e klientëve te tyre.

Dispozita të veçanta

Rregullat e kodit janë të bazuar në parimet e mëposhtme:        

1.Parimi i ligjshmërisë në punë 

§ Çdo i punësuar në ISHP QSHP-Shkup është i detyruar të punojë në mënyrë ligjore dhe nën aktet ligjore të cilat i rregullojnë në punën e tyre si punëtor shëndetësor dhe bashkëpunëtor, si dhe ne përputhje me Statutin në ISHP QSHP-Shkup.

§ Çdo i punësuar në ISHP QSHP-Shkup është i detyruar të mundësoj  kontroll të qetë dhe reputacion në punën e tyre, sikur të brendshme, si dhe ashtu prej organeve te jashtëm të autorizuar.

§ Të punësuarit nuk guxojnë ti ndihmojnë në shkeljen e ligjshmërisë, dhe në qoftë se vërejnë duhet ta njoftojnë me shkrim punëdhënësin.

2.Parim i integritetit

§ Çdo i punësuar në ISHP QSHP-Shkup duhet të veproj në mënyrë të ndershme dhe në interes më të mirë për klientin, në ISHP QSHP-Shkup, si dhe në integritetin e tregut.

3. Parim i sjelljes profesionale

§ Çdo i punësuar në ISHP QSHP-Shkup është i detyruar në mënyrë cilësore,me kohë,në mënyrë efikase dhe me shpenzime sa më të ulëta ti kryejnë obligimet e punës -Çdo i punësuar në ISHP QSHP-Shkup është i detyruar të vijë rregullisht, i veshur mirë, dhe në kohë të duhur, si dhe i obliguar të vishet me uniformë pune të hekurosur -Çdo i punësuar në ISHP QSHP- Shkup është i obliguar që takimet e biznesit ti mbajë vetëm në zyret e Qendrës  për Shëndet Publik ose tek konsumatorët.-Çdo i punësuar në ISHP QSHP-Shkup duhet të përmbahet nga çdo veprim që mund të diskreditohet apo të komprometohet ISHP QSHP-Shkup.-Aktivitete e jashtme te punësuarve nuk duhet ta dëmtojnë reputacionin e ISHP QSHP-Shkup dhe kryerjen e funksioneve të tyre.  -Në kryerjen e detyrave profesionale,i punësuari është i detyruar të veprojë i civilizuar, i sjellshëm dhe profesional në të  gjithë kohën dhe në të gjithë komunikimin , me gojë apo me shkrim, për të gjithë konsumatorët, si dhe ne marrëdhënie të ndërsjellët me punëdhënësin dhe kolegët.

4 .Parim i marrëdhënies profesionale ndaj klientit

§ Çdo i punësuar në ISHP QSHP-Shkup është i detyruar që klientët  ti shërbej gjithmonë me buzëqeshje me respekt, dhe asnjëherë mos te sillen superior,poshtërues apo indiferent.

§ Çdo i punësuar në ISHP QSHP-Shkup duhet ti shmangur para klientëve të kryen aktivitetet personale (ngrënia, pirja e duhanit,lexim i gazetave apo materiale të tjera të shtypura që nuk janë të lidhur me punën e tyre etj.)

§ Çdo i punësuar në ISHP QSHP-Shkup në mënyrë paqësore dhe me durim duhet ti zgjedh mosmarrëveshjet dhe problemet që mund të lindin komunikime me klientin.

§ Çdo i punësuar në ISHP QSHP-Shkup është i detyruar që menjëherë dhe në mënyrë të barabartë ti shërbej klientët.

§ Çdo i punësuar në ISHP QSHP-Shkup janë të detyruar ti japin informacion të saktë dhe të plotë klientit dhe ti propozojë shërbimet që janë më të përshtatshme për klientin.

§ Të punësuarit në ISHP QSHP-Shkup nuk duhet të ndërhyjnë në bisedat politike me klientët.

§ Në marrëdhëniet  me partnerët e biznesit në ISHP QSHP-Shkup  i punësuari  duhet patjetër të kujdeset për besueshmërinë e informacionit të dhënë. I punësuari duhet patjetër ti shmanget dhënies së deklaratave apo të hyje në marrëdhënie me klientin,që është kundër ligjit apo kur i jep klientit të drejtë të veproj kundër interesave të ISHP QSHP-Shkup.  Duhet të këmbëngul që këto marrëdhënie të jenë në vazhdimësi dhe të jenë profesionale për të gjithë periudhën.

 

5. Parim i informacionit

§ Çdo i punësuar në ISHP QSHP-Shkup është i detyruar që të jetë i informuar të paktën me informacione themelore dhe për shërbimet që i ofron ISHP QSHP-Shkup, për shkak të afrueshmërisë  për secilin dhe në çdo vend.

6. Parim i kompetencës profesionale

§ Të gjitha njohurit e përfituara me arsimimin e rregullt apo me përkryerje shtesë, të punësuarit janë të detyruar ti përdorin në kryerjen e detyrave të tyre,ku do të kontribuojnë përparimin në punë dhe profesionalizim në ISHP QSHP- Shkup, si dhe të tregojnë interes dhe iniciativë për rritjen e ekspertizës dhe vëllimin e punës

7. Parim i besueshmërisë të informacioneve

§ Çdo i punësuar në ISHP QSHP-Shkup është i detyruar rreptësishtë të përmbahet ndaj dispozitave të besueshmërisë dhe diskrecionit si dhe në marrëdhënie me klientët dhe kolegët, mos gjuajtja e dokumenteve në mbeturina të cilët lehtë mund të përbëhen dhe të lexohen.

§ Në punën e tyre dhe në marrëdhëniet e dyanshme me punëdhënësin dhe kolegët, me organet e udhëheqjes, me organe të tjera dhe institucione, veçanërisht në marrëdhënie me partneret e biznesit, të punësuarit duhet të udhëhiqen me principet e ndershmërisë, paanshmërisë dhe trajtim të barabartë ndaj të gjithë pjesëmarrësve,mbrojtjen e biznesit dhe sekretin profesional i vepruar në interes të ISHP QSHP-Shkup dhe në periudhën kohore prej 5vjete pas përfundimit të punësimit.

 

8. Parim i shmangies së konflikteve ne interes 

§ Çdo i punësuar në ISHP QSHP-Shkup është i detyruar ta lajmëroj udhëheqësin drejtpërdrejte, të gjitha marrëdhëniet apo interesat të cilat mund ti sjellin deri në konflikt të interesave në kryerjen e detyrave të dhëna dhe në rast të tillë duhet menjëherë të distancohet nga pjesëmarrja në vendimmarrje.

§ Të punësuarit nuk mund të marrin pjesë në punë,ku janë në kundërshtim në interesat e ISHP QSHP-Shkup presin materiale të drejtpërdrejta apo tërthortë ose përfitim tjetër. Nën fitimin e materialeve apo ndonjë interes tjetër kuptohet dhe fitim në materiale apo interes tjetër edhe tek: bashkëshorti/ja, fëmijët,personat e tjerë juridik ose fizikë,përmes të cilës të punësuarit tërthorazi do të fitojnë përfitim financiar apo tjetër interes. I punësuari punon vetëm dhe kryesisht për ISHP QSHP-Shkup dhe jo për qëllimet e tyre personale.

 

9. Parim për ndalim të marrjes së dhuratave  

§ Çdo i punësuar në ISHP QSHP-Shkup nuk guxon në mënyrë të drejtpërdrejtë ose tërthorë të kërkojë apo të pranojë dhurata, shërbim apo përfitim tjetër nga personi i tretë, me qellim që të marrin të njëjtin trajtim preferencial për vete apo për një tjetër, në çdo pikëpamje  apo fushëveprimi i punës në ISHP QSHP-Shkup. Dhurata e bashkëshortit/ës apo të fëmijëve do të konsiderohet si një dhuratë e dhënë për punonjësin,nëse është në kryerjen e detyrës së tij.

§ Të punësuarit duhet ta refuzojnë çdo dhuratë të ofruar përveç nëse: është e dhënë publikisht në vlerë simbolike.

10. Parim i shfaqjes publike dhe publicitetit

§ Kur i punësuari si individ publikisht komenton punën në ISHP QSHP-Shkup ose shfaqet në emrin e tij , mendimet e tij duhen të përputhen me mendimet oficiale të ISHP QSHP-Shkup.

§ Për nxjerrjen e çfarëdo informacioni për punën e ISHP QSHP-Shkup për mjetet e informimit  publik, është i nevojshëm dhe pëlqimi paraprak i Drejtorit të ISHP QSHP-Shkup.

 

11. Parim i respektimit të bashkëpunëtorit

§ Të punësuarit në ISHP QSHP-Shkup janë të detyruar që të drejtat dhe interesat e bashkëpunëtorit ti rruajnë si personalet.

§ Çdo i punësuar është i detyruar në komunikimin e drejtpërdrejt të biznesit me bashkëpunëtorët të shfaqet durueshëm, i sjellshëm dhe bashkëpunues, me ton normal.

§ I punësuari në ISHP QSHP-Shkup është i detyruar të përkujdeset në marrëdhënie njerëzore dhe bashkëpunime, të ndërtuara mbi parimet reciproke, respektim dhe tolerancë.

 

12. Parim i konkurrencës luajal  

I punësuari është i detyruar që të ndërtojë marrëdhënie të mira me konkurrentët, dhe pastaj ta rruaj sekretin e biznesit të ISHP QSHP-Shkup.

Dispozita përfundimtare- Mosrespektimi i lartpërmendur te punonjësit tërheq përgjegjësi, për të cilën përkatësisht do të jetë i sanksionuar në përputhje me ligjet rregullore dhe aktet e brendshme të organizatës.

Ky kodeks hyn ne forcë prej ditës kur është e nënshkruar nga ana e Drejtorit të ISHP QSHP-Shkup.

 

10.10.2011 , Shkup                                                                                Drejtor

                                                                             D-r. Shemsi Musa

                                                                             Specialist i Higjienës

Maj 2022
HMMEPSD
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
СУГС - Гимназија СУГС - Гимназија "Орце Николов" - општина Карпош, Скопје СУГС - Гимназија "Орце Николов" - општина Карпош, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈ... lexo më shumë...
СЕТУ - Стручно СЕТУ - Стручно "Михајло Пупин" - општина Гази Баба, Скопје СЕТУ - Стручно "Михајло Пупин" - општина Гази Баба, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ... lexo më shumë...
СУГС – Стручно СУГС – Стручно "Димитар Влахов" - општина Аеродром, Скопје СУГС – Стручно "Димитар Влахов" - општина Аеродром, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ... lexo më shumë...
Активности за унапредување на здравјето Активности за унапредување на здравјето ЈЗУ ЦЈЗ СКОПЈЕ Одделение за социјална медицина Центарот за јавно здравје - Скопје, социјално медиц... lexo më shumë...
Aleksandar Urdarvski Aleksandar Urdarvski Основно училиште Александар Урдаревски - Чучер Сандево, Скопје lexo më shumë...
Kirili Metodi s.Kuceviste Cucer.s Kirili Metodi s.Kuceviste Cucer.s Осн. училиште ''Кирил и Методиј'' - с.Кучевиште, оптштина Чучер Сандево, Скопје lexo më shumë...
Mihail Grameno Bllac Mihail Grameno Bllac Основно училиште "Михаил Граменo'' - Блаце, општина Петровец, Скопје lexo më shumë...
Dituria Dituria Основно училиште ''Дитуриа'' - Сарај, Скопје lexo më shumë...
''СИУ'' Иса Бег - Скопје ''СИУ'' Иса Бег - Скопје "СИУ" Иса Бег Медреса - Скопје lexo më shumë...
Старски Дом Старски Дом Старски Дом - СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделение за социјална м... lexo më shumë...
dhjetore2021 dhjetore2021 Aktivitete në lidhje me Skrining e fëmijëve të infektuar me virusin SARS Cov -2 në shkollat fillore dhe të mesme në rajonin e Shkupit prej 2... lexo më shumë...
Aktivitete Dhjetore 2019 Aktivitete Dhjetore 2019   Floria Hamid,punëtorë i diplomuar socijal Aktivitete në promovim të shëndetit. QSHP Shkup, Departamenti i Mjekë... lexo më shumë...
Aktivitete Nentore 2019 Aktivitete Nentore 2019   Çerdhja fëmijnore“11 Tetori” - Veri, Nëntor 2019 Çerdhja fëmijnore“Strasho Pinxhur 2“ -  Butel 1, nëntor 2019 ... lexo më shumë...
Активности октомври 2019 Активности октомври 2019     Për shëndet më të mirë-Çerdhja e fëmijve Lavçe, fsh. Lisiçe, 30 tetorë 2019 lexo më shumë...
Aktivitete tetore 2019 Aktivitete tetore 2019               Çerdhja e fëmijëve BUBA MARA, Pçelka 1, Sonce, komuna e Aerodromit, Shkup Tetorë 2019 lexo më shumë...
Aktivitete tetore 2019 Aktivitete tetore 2019 Prezantim dhe verifikim të raportit për monitorim të Planit aksional për shëndet seksual dhe riprodhues 2018-2020, Shkup, tetor ... lexo më shumë...
Shtatore 2019 Shtatore 2019     Medresa Isa Bej në Kondovë, Shtatorë 2019 lexo më shumë...
Aktivitete shtatore 2019 Aktivitete shtatore 2019 Shtatorë 2019 SHF Bratstvo, Karposh Florija Hamid , punëtor social i diplomuar, në promovim të shëndetit. ... lexo më shumë...
31 Maji 31 Maji 23/мај/2019 QTT Plaza   Përfaqësuesit e Repartit për mjekësi sociale pranë QSHP Shkup ishin pjesëmarrës në punëtor... lexo më shumë...
crnice shq crnice shq Florija Hamid , punëtor social i diplomuar, në vizitë te të moshuarit, Svetlla nadezh , Cërniçe, komuna Qendër. Maj 2019. lexo më shumë...
Labos Labos Në Shtëpinë për kujdesin dhe akomodimin e të moshuarve, LABOS, për promovimin e shëndetit të personave të moshuar. Floria Hamid Punonjës s... lexo më shumë...
Hasan Prishtina Hasan Prishtina Shkolla Fillore Hasan Prishtina në axhendën e aktiviteteve për promovimin e shëndetit në Repartin е Mjekësisë Sociale në Qendrën e Shëndet... lexo më shumë...
Национален Форум за Здравство Национален Форум за Здравство Prej forumit nacional të shëndetësisë, 13 Shkurt 2019 Përfaqësues prej Qendrës për Shëndet Publik Shkup. Reparti i mjekësisë sociale , nd... lexo më shumë...
Pance Karagjoyov Pance Karagjoyov Reparti i mjekësisë sociale Dega për promocionin e shëndetësisë.       Florija Hamid punëtor social i diplomuar dhe edukatore e shëndet... lexo më shumë...
Saraj Shkup Saraj Shkup RREPARTI I MJEKËSISË SOCIALE SEKCIONI PËR PROMOVIM SHËNDETËSORË         Florija Hamid, edukatorë shëndetësor  Shkolla e mesme Shkup... lexo më shumë...
ШАИП ЈУСУФ- СКОПЈЕ ШАИП ЈУСУФ- СКОПЈЕ RREPARTI I MJEKËSISË SOCIALE SEKCIONI PËR PROMOVIM SHËNDETËSORË       Florija Hamid, edukatorë shëndetësor Shkolla e mesme Shaip J... lexo më shumë...
СУГ Васил Антевски Дрен СУГ Васил Антевски Дрен Одделение за социјална медицина, Отсек за промоција на здравјето       Флорија Хамид, дипл.социјален работник, здравствен едукат... lexo më shumë...
27 Shtator 2018, QT Grand Plaza 27 Shtator 2018, QT Grand Plaza 27 Shtatorë 2018, QT Grand Plaza   Reparti i mjekësisë sociale pranë QSHP Shkup mori pjesë me përfaqësuesit e vet në takimin përfundimta... lexo më shumë...
Perparimi i shendetit tek personat e moshuar Perparimi i shendetit tek personat e moshuar Përparimi i shëndetit tek personat e moshuar me ndihmën e Qendrës për shëndet publik-Shkup   Shtëpia për personat e moshuar Vita-Ve lexo më shumë...
31 MAJ, DITA BOTERORE PA DUHAN 2018 31 MAJ, DITA BOTERORE PA DUHAN 2018 31 MAJ, DITA BOTËRORE PA DUHAN 2018:   DUHANI DHE SËMUNDJET E ZEMRËS     Në hapësirat e Institutit për shëndet publik Shkup, m... lexo më shumë...
PERDORIMI  I SUBSTANCAVE PSIHOAKTIVE TEK  POPULLATA E GJERE NE REPUBLIKEN E MAQEDONISE,2017 PERDORIMI I SUBSTANCAVE PSIHOAKTIVE TEK POPULLATA E GJERE NE REPUBLIKEN E MAQEDONISE,2017     KONFERENCA PËR SHTYP PROMOVIMI I RAPORTIT NGA HULUMTIMI PËRDORIMI  I SUBSTANCAVE PSIHOAKTIVE TEK  POPULLATA E GJËRË NË REPUBLIK... lexo më shumë...
Komunikimi me mediumet Komunikimi me mediumet Si të hiqni dorë nga pirja e duhanit Komunikimi me mediumet lexo më shumë...
Komunikimi me mediumet Komunikimi me mediumet Mjekët: Duhani armiku më i madh i shëndetit   Komunikimi me mediumet   lexo më shumë...
Кomunikimi  me mediumet Кomunikimi me mediumet 39-vjeçari len duhanin vetem pas 6 vizitash këshillimores   Кomunikimi  me mediumet   lexo më shumë...
Edukimi shëndetësorë tetorë-dhjetorë 2015 Edukimi shëndetësorë tetorë-dhjetorë 2015 Në tre mujorin e katërt të vitit 2015, reparti për promovimin e shëndetit ka zbatuar aktivitete për edukimin shëndetësor të popullatës në ... lexo më shumë...
Edukim shëndetësor korrik, gusht, shtator 2015 Edukim shëndetësor korrik, gusht, shtator 2015 Edukim shëndetësor i zbatuar nga reparti i edukimit shëndetësor, promovim i shëndetit, në zonën që e përfshinë Qendra e shëndetit publik Shk... lexo më shumë...
Komunikim me mediumet Komunikim me mediumet Mjekët dhe motrat medicinale nuk hjekin dorë nga duhanpirja Komunikimi me mediumet lexo më shumë...
Komunikimi me mediumet Komunikimi me mediumet   OBSH kërkon shtrejtimin e cigareve   Komunikimi me mediumet   lexo më shumë...
edukimi shendetesor kuartali i dyte 2015 edukimi shendetesor kuartali i dyte 2015 edukim shëndetësor i kryer në zonën që e përfshin Qendra e shëndetit publik Shkup nga reparti i edukimit shëndetësor ( promovim i shëndeti... lexo më shumë...
TRAJNIM PËR PARANDALIMIN E HIV trajnim për parandalimin e HIV-it dhe përdorimin e drogës përmes qytetarëve nga rajonet kufitare – prill 2015    Dy përfaqësues... lexo më shumë...
Edukimi shendetesor, janar-mars 2015 Edukimi shendetesor, janar-mars 2015 Edukimi shëndetësor i zbatuar në territorin e QSHP Shkup nga Reparti i mjekësisë sociale, promocion i shëndetit në periudhën nga janari deri... lexo më shumë...
6 mars 2015 6 mars 2015 6 mars 2015 Konferencë Kombëtare ,,Forcimi i gruas  „ – forcimi i njerëzimit ,  paramendoni!“ 6 mars 2015 lexo më shumë...
Komunikimi me mediumet Komunikimi me mediumet Duhanpirësit nuk janë të interesuar për këshillimoren për dorëheqje nga duhani  Komunikim me mediumet lexo më shumë...
Edukimi shendetesor, dhjetor 2014 Edukimi shendetesor, dhjetor 2014 Në muajin dhjetor, Qendra e shëndetit publik – Shkup në përputhje me planin për punë Qendra e shëndetit publik Shkup dhe plani vjetor kombët... lexo më shumë...
Komunikimi me mediumet Komunikimi me mediumet INTERESIM I DOBËT PËR KËSHILLIMOREN KUNDËR DUHANIT  NGA SHËNDETIT JAPIN DORËHEQJE, POR JO NGA CIGARET  Komunikimi me ... lexo më shumë...
Takim pune per keshilltaret nga Keshillimorja per QKTV, Shkup 19 dhjetor 2014 Takim pune per keshilltaret nga Keshillimorja per QKTV, Shkup 19 dhjetor 2014 Takim pune për këshilltarët nga Këshillimorja për QKTV, Shkup 19 dhjetor 2014 Instituti i shëndetit publik i Republikës së Maqedon... lexo më shumë...
Edukimi shendetesor, nentor 2014 Edukimi shendetesor, nentor 2014 Edukimi shëndetësor, nëntor 2014  Në muajin nëntor, Qendra e shëndeti publik Shkup, në përputhje me planin për punë në QSHP dhe planin... lexo më shumë...
Komunikimi me mediat Komunikimi me mediat Të rinjtë dhe pirja e duhanit: Kemi tejkaluar mesataren botërore.  Korniza ndërkombëtare, 22 % e të rinjve nga 12 deri 24 vjet me cigar... lexo më shumë...
Komunikimi me mediumet Komunikimi me mediumet Ndotja e ajrit dhe pirja e duhanit janë të pakrahasueshme  Përbërja kimike e ndotjes së ajrit dhe cigareve është e ndryshme, por shumi... lexo më shumë...
Edukimi shendetesore tetor 2014 Edukimi shendetesore tetor 2014 Qendra e shëndetit publik Shkup, në përputhje me planin për punë, në muajin tetor vazhdoi me edukimin shëndetësor të nxënësve në shkollat fi... lexo më shumë...
Edukimi shendetesore shtatore 2014 Edukimi shendetesore shtatore 2014 Reparti i mjekësisë sociale me edukimin shëndetësor,vazhdoi edhe në muajin shtator me promovimin e edukimit shëndetësor të popullatës në raj... lexo më shumë...
Komunikimi me mediat Komunikimi me mediat Është rritur numri i aborteve më të rijë se 20 vjet dhe te të miturat në vend dhe pavarësisht edukimit i cili zbatohet në shkollat fillore d... lexo më shumë...
Komunikimi me mediat Komunikimi me mediat Pesë vajza të moshës 14 vjeçare kanë lindur në vitin 2013 në klinikat gjinekologjike dhe në spitale. Fëmijët të cilët kanë lindur fëmijë jet... lexo më shumë...
komunikimi me mediat komunikimi me mediat Këshillimore kundër duhanit :  Vështirë mundë ti bindim mjekët për dorëheqje Nga Qendra e shëndetit publik, ku zbatohen këshilla,thon... lexo më shumë...
Komunikimi me mediumet Komunikimi me mediumet A do ti ndihmoj çmimi i rritur i cigareve për dorëheqje nga ajo?! Коmunikimi me mediumet lexo më shumë...
Komunikimi me mediumet Komunikimi me mediumet Mjekët këshillojnë pacientët: Unë pijë duhan, por ti mos e bëjë Коmunikimi me mediumet lexo më shumë...
komunikimi me mediat komunikimi me mediat Dorëheqje nga duhani Terapi individuale sipas profilit të duhanpirësit  Secili njeri që do ti ja paraqitni gjërat përmes shembullit ... lexo më shumë...
Edukimi shendetesor ,qershor 2014 Edukimi shendetesor ,qershor 2014 Qendra e shëndetit publik Shkup sipas planit tremujor për punën në repartin për edukim shëndetësor vazhdon me edukimin shëndetësor për popul... lexo më shumë...
Еdukimi shendetsor maj 2014 Еdukimi shendetsor maj 2014 Në muajin maj të këtij viti u mbajtën gjithsej 204 ligjërata të përfshirë 3096 njerëz, fëmijë parashkollorë,nxënës të shkollave fillore dhe ... lexo më shumë...
Edukim i vazhdueshem shendetesor i personelit ne repartin e edukimit shendetesor te departamentit per mjekesine sociale Edukim i vazhdueshem shendetesor i personelit ne repartin e edukimit shendetesor te departamentit per mjekesine sociale Instituti i epidemiologjisë dhe biostatistika me mjekësinë informatike pran fakultetit të Mjekësisë në... lexo më shumë...
Mirnjohje,maj 2014 Mirnjohje,maj 2014 Reparti i Mjekësisë sociale në këtë falënderim e cila në muajin maj 2014 ju dha edukatorit shëndetësor Bajrush Islamovski nga re... lexo më shumë...
Edukimi shеndetеsor prill 2014 Edukimi shеndetеsor prill 2014 Në muajin prill, Qendra e shëndetit publik-Shkup përmes raportit për edukim shëndetësor,vazhdon me edukimin shëndetësor për rruajtjen dhe pë... lexo më shumë...
Edukimi shendetesor mars 2014 Edukimi shendetesor mars 2014 Në muajin mars,aktivitete të Departamentit të edukimit shëndetësor ishin të kahëzuar kah mbajtja e ligjëratave arsimore për fëmijët parashko... lexo më shumë...
Здравствена едукација, февруари 2014 година Здравствена едукација, февруари 2014 година Во месец февруари, отсекот за здравствено воспитание продолжи со здравствена едукација за чување и унапредување на здрвјето на децата.  ... lexo më shumë...
edukimi shendetesor janar 2014 edukimi shendetesor janar 2014 Me fillimin e gjysmë vjetorit të dytë të vitit 2013/2014, vazhdoi edukimi shëndetësor për rruajtjen dhe përmirësimin e shëndetit të fëmijëve... lexo më shumë...

Kalendari I Mjekësisë

zdr kalendar

Programet preventive

pdf

Ligji për Shëndetin Publik

pdf

Конвенции и Повелби

pdf