Македонски (Macedonian)Shqip (Albanian)English (United Kingdom)

PCR – тест за Covid-19

PCR-test për Covid-19

PCR - test of Covid-19

Tel: 02/3298-269

       02/3298-667  lokal 186 

emailcovid.cjz@cph.mk
samo za Covid 19

erazmus 

Logo_Erasmus.png

Erasmus_plus.png

 

Од денес 08.05.2023 во општина Битола почнува дератизација на шактите од страна на ДДД Служба, Центар за Јавно Здравје Скопје

 

javni nabavki

sida

Sovetuv SZR

Sovetuv SZR

MZZ
FZOM
DZS
szo
ijz

Pjesëmarrje


Vizitat e sotshme:240
Vizitat (këtë muaj):4815
Vizitat (këtë vit):93667
Vizitat (totale):829391

Reagime

Të nderuar,

Do të na ndihmoni shumë në qëllimin që të jemi më të mirë dhe më efektiv në punën tonë nëse komentet tuaja, sugjerimet dhe ankesat i shkruani në formularët e mëposhtëm (Ankesë dhe Pyetësorë) dhe ato i dërgoni në E-Mail adresën vijuese: info@cph.mk

Lajmërim

word-icon-256x256

Reparti i Higjienës së shëndetit mjedisor


ozhigena

AKTIVITETET:

              Monitorimi dhe studimi i dietës dhe të ushqyerit të popullsisë   

Me qëllim për të parandaluar sëmundjet që lidhen me ushqim të pasigurt në QSHP-Shkup kryhet kontroll laboratorik të ushqimit dhe pastërtinë e objekteve në të cilët përgatitet ushqim për objektet parashkollore dhe shkollore, konvikte dhe spitale.

              Për këtë qëllim në bazë të shëndetit publik kombëtar në RM-së, pas kërkësës ose marrëveshjes nga kontrektuesi që merret me përgatitjen e ushqimit për qendrat kolektive, kryhen:    

-          njohuri eksperte në objektet në të cilën ushqimi është përgatitur;

 -          marrjen e briseve nga pajisjet, aparaturave për punë dhe enët, hapësira pune dhe çdo gjë tjetër në proçesin e përgatitjes vjen në kontakt me ushqimin, për analiz mikrobiologjike e të njëjtave;

 -          marrjen e mostrave të ushqimit për analiza laboratorike   (mikrobiologjike dhe kimike)   

              Bazuar në rezultatet e arritura është përgatitur raport me analiza dhe vlerësimin e rezikut shëndetësor për sigurin e ushqimit dhe gjëra që janë në kontakt me ushqimin dhe e njëjta dorëzohet te konsumatori.   

               Përveç kontrollit të sigurisë së ushqimit kryhet dhe kontrolli i cilësisë ajo është vlera biologjike e ushqimit e cila përgatitet në shtëpit shkollore , parashkollore , konviktet studentore dhe nxënësve në territorin që mbulon QSHP- Shkup.

               Me qëllim që të përcaktohet futja mesatare e materieve ushqyese e cila mundëson mirëmbajtjen e shëndetit në këto grupe të popullsisë, analizohen ushqimet e pregatitura gjatë gjithë ditës në këto institucione.  

 Shqyrtohet vlera e energjis së ushqimit, përfaqësimin e proteinave, yndyrnave dhe karbohidrateve, si dhe vitaminave dhe mineraleve në përbërjen e përgatitjeve ushqimore.

              Bazuar në rezultatet e arritura dhe në krahasim me standardet e rekomanduara për çdo grup të popullsis përgatitet një analiz dhe vlerësim të cilësisë së ushqimit dhe parregullsive të mundëshme të njëjtave.

  

 Ndjekja e statusit të ushqimit tek fëmijëtët parashkollor dhe shkollor në funksion të zbulimit të hershëm të prekursorëve të rreziqeve shëndetësore të mundshme të sëmundjeve jo të transmetueshme kronike   

               Në përfaqësim të vaçant të mostrës fëmijët në rajon të cilët i mbulon  QSHP-Shkup kryhen analiza antropometrike në përputhje me metodologjin e paraqitur nga ISHP dhe sipas standardeve të rekomanduara për rritjen dhe zhvillimin (OBSH 2006,OBSH 2007), vlerësohet statusi ushqyes e çdo fëmije individualisht dhe në grup popullsisë së bashku.

              Për këtë qëllim një mostër përfaqësuese e fëmijëve të moshës nga 4 deri në 5 vjet klasën e parë, klasën  e pestë dhe viti i parë në shkollë të mesme matet gjatësia e trupit,

 pesha, madhësia në krahun e sipërm, madhësia në bel dhe kuke.     

     Të dhënat e përfituara janë të përpunuara me metodologjinë e softuerit sipas rekomandimit të OBSH.   

 Bazuar në të dhënat e marra është vlerësuar statusi ushqimor të secilit fëmi individual dhe grupit të popullsisë së bashku. 

  

Mbikëqyrja shëndetësore e personaveozhigena1

              Çdo person që punon në prodhimin dhe tregtinë e ushqimit, në organizatat parashkollore, shkollore dhe shëndetësore, si dhe njerëzit që punojnë me prodhimin dhe tregtinë e barnave, vegla mjekësore, paisje barnave shtesë dhe preparate kozmetike e duhur është të ketë të kryer inspektimin sanitar shëndetësor. Qëllimi i këtij shqyrtimi është të përcaktoj nëse personi është i infektuar nga ndonjë sëmundje ngjitëse ose mundet të jetë bartës bacilli. Me këtë shqyrtim kryhet kontroll mikrobiologjike të brisit nga hunda, fyti dhe koprokultur ose vetëm bris nga hunda dhe fyti. 

              Mënyra, lloji dhe dinamika e këtyre rishikimeve është rregulluar me ligj me regullatorin për mënyrën e kontrolleve shëndetësore sanitare.

   

Aktivitetet sanitare higjienike

 Në bazë të legjislacionit vendas, trendet ndërkombëtare, aktet dhe strategjitë Qendra për Shëndet Publik – Shkup e realizon permes:  

 1. Vlerësimi i rreziqeve shëndetësore mjedisore në lidhje me  cilësin dhe furnizimin e ujit si dhe vendosjen e të dhënave shëndetësore të furnizimit me ujë

  

  • monitorimin, zbatimin dhe propozimin e masave për furnizimin e popullatës me ujë të pijshëm shëndetësor;
  • mbikëqyrjen sanitare të objekteve të ujësjellësve, mbi burimet dhe mjedisin e tyre;
  • monitorimin e sigurisë shëndetësore të ujit të pijshëm me analizat bakteriologjike dhe fiziko kimike, në vëllim për analizë themelore, periodike, për procedurat e reja dhe pas sugjerimeve sanitaro-epidemiologjike;
  • monitorimin e cilësisë higjienike të sipërfaqes dhe ujërave të zeza nga aspekti shëndetësor ekologjik;

  

 1. Vlerësimin e rrezikut për shëndetin e mjedisit të ujit për larje dhe argëtim në                 pishina të hapura dhe të mbyllura nëpërmjet mbykëqyrjes sanitare-higjienike  me analiza të ujit bakteriologjike dhe fiziko kimike;

  

 1. Vlerësimin e rrezikut për shëndetin e mjedisit nga cilësia e ujërave sipërfaqësore dhe të zeza nga aspekti shëndetësor me analiza bakteriologjike dhe fiziko- kimike;

  

 1. Vlerësimin e rrezikut për shëndetin e mjedisit për cilësin e ajrit higjienik nëpërmjet monitorimit dhe hetimit të ndotësve, propozimin e masave për mbrojtjen e ajrit nga ndotja dhe monitorimin e ndikimin e ajrit të ndotur në shëndetin e njerëzve nëpërmjet përpunimit të morbiditetit të sëmundjeve të frymëmarrjes tek fëmijët parashkollor dhe shkollor 

  

 1. Vlerësimin e rrezikut për shëndetin e mjedisit për zhurmën e dëmshme në ambijentin jetësor përmes matjes së nivelit të zhurmës komunale dhe vlerësimin e efekteve negative nga zhurma tek popullata e ekspozuar nëpërmjet pyetësorve të standartizuar tek mostrat përfaqësuese.

  

 Monitorimi në saktësinë shëndetësore të produkteve ushqimore me analiza bakteriologjike dhe analiza themelore sanitare dhe kimike  ozhigena2

  

           Kontrolli i ushqimit është një veprimtari e detyrueshme e zgjeruar nga autoritetet kombëtare për të siguruar mbrojtjen e konsumatorëve dhe sigurimin e ushqimit të përgjithshëm, trajtimin me atë, ruajtjen, përpunimin dhe shpërndarjen në mënyrë

  që të sigurohet dhe njëjta të jetë e sigurt, e shëndetshme dhe përputhet me ushqimin e njeriut:që përmbush standartet e cilësis dhe sigurisë dhe saktësisht  dëshmohet sipas ligjeve të zbatueshme.    

             QSHP – Shkup me veprimtarin e saj i përket sistemit të kontrollit të sigurisë ushqimore në R.Maqedonisë.

             Më saktë në laboratorët për ushqim në QSHP-Shkup, kryhen shqyrtime në sigurin e produkteve dhe jep mendim ekspertësh për sigurin ushqimore për përdorim të njeriut.  

            Në bazë të rezultateve laboratorike shërbimet e inspektimit më tutje veprojnë, ose lejojnë importin dhe tregtimin e ushqimit nëse e njejta është e sigurt për njeriun dhe nuk ekziston rreziku nga përdorimi i saj.   

              Për të bërë vlersimin e duhur të cilësisë dhe sigurisë të një produkti, para se gjithash, është e nevojshme  të merret një mostër të produkteve ushqimore, për analiza mikrobiologjike dhe kimike dhe të njëjtat të transportohen në laboratorët përkatëse. Mostra e produkteve ushqimore, ujit të pijshëm, minerale, ujërave nëntoksore dhe sipërfaqësore është kryer në vend nga ana e ekipeve tona eksperte të cilat pastaj në mënyrë të përshtatshme, kompetente i shpërndajnë mostrat e marra nga ushqimi dhe uji deri në laboratorët e QSHP –së Shkup, në përputhje me standardet internacionale.      

           

            Ekzaminimi mikrobiologjik, në përputhje me legjilacionin kombëtar për sigurinë mikrobiologjike të ushqimit përfshin ekzaminimin mikrobiologjik: Samonella, staphylococci coagualase pozitiv, sulfite clostridia, Escherichia Coli, numri i përgjithshëm i baktereve të gjalla, tharma dhe myku, në varësi nga grupet e produkteve ushqimore .

            Ekzaminimi kimik kryhet me qëllim për të përcaktuar përbërjen kimike/cilësin e ushqimit dhe praninë e shtesave të caktuara ose ndotësve të tjerë në ushqim (metalet e rënda, pesticideve dhe mykotoksinat).  

             Përbërja kimike e produkteve ushqimore është e rregulluar me aktet ligjore dhe nënligjore (rregullat) për çdo grup të produkteve ushqimore në të cilën janë të përshkruara normat e cilësisë. Çdo produkt duhet të përmbush standardet e përshkruara në këto rregulla ose në standardet ndërkombëtare.   

Në kuadër të Repartit të Higjienës së mjedisit shëndetësor përfshihen laboratoret kimike të cilat janë të ndara në varësi nga zonat e shqyrtimit në dy seksione:  

  

-          Reparti për kimi sanitare ku shqyrtohet: siguria shëndetësore, cilësia dhe shtesat e ushqimit, ndotjet e ushqimit të tilla si: metale të rënda, pesticide dhe mykotoksinat, uji të pijshëm, si dhe ujë nga pishinat për rekreacion, objektet për përdorim të përgjithshëm.  

-          Reparti për toksikologji ku shqyrtohet: cilësia e ajrit në zonën e qytetit të Shkupit, ujëra sipërfaqësor nga lumenjt, liqene natyrore dhe artificiale në rrethinën e qytetit, ujërat e zeza nga industrit e ndryshme.

-          Laboratorët për analiza kimike në Repartin për Higjienë

 • Laboratori për sigurinë e shëndetit, cilësin dhe shtesat e ushqimit  
 • Laboratori për objektet për përdorim të përgjithshëm  
 • Laboratori për ujë të pijshëm dhe ujëra sipërfaqësore për rekreacion- pishina  
 • Laboratori për ndotjen e ajrit  
 • Laboratori për ujëra të zeza dhe sipërfaqësore nga lumenjt dhe liqenet  
 • Laboratori për pesticide  
 • Laboratori për mykotoksine
 • Laboratori për metale të rënda

Laboratorët për testimet mikrobiologjike dhe kimike të ushqimit dhe ujit janë të çertifikuara dhe akredituara sipas standarteve ndërkombëtare: ISO9001/2008 (çertifikata e dytë realizuar në vitin 2010) dhe të akredituara në përputhje me kërkesat e standartit ISO 17025/2006 për të provuar kompetencën e laboratorëve të testimit ( nga viti 2010).  


Qershor 2023
HMMEPSD
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
СУГС СУГС " Никола Карев " Карпош, Скопје СУГС " Никола Карев " Карпош, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделени... lexo më shumë...
Старски Дом Миркоски Аеродром, Скопје Старски Дом Миркоски Аеродром, Скопје Старски Дом Миркоски Аеродром, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделен... lexo më shumë...
ООУ ООУ " 26 Јули " Шуто Оризари, Скопје ООУ " 26 Јули " Шуто Оризари, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделени... lexo më shumë...
СУГС СУГС " Марија Кири Склодовска " Аеродром, Скопје СУГС " Марија Кири Склодовска " Аеродром, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скоп... lexo më shumë...
СУГС СУГС "Јосип Броз ТИТО" Центар, Скопје СУГС " Јосип Броз  ТИТО " Центар, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одде... lexo më shumë...
ДСУЛУД ДСУЛУД "Лазар Личеноски" Центар, Скопје ДСУЛУД "Лазар Личеноски" Центар, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Оддел... lexo më shumë...
СУГС СУГС "Лазар Танев" Карпош, Скопје СУГС "Лазар Танев" Карпош, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделение з... lexo më shumë...
СУГС СУГС "Ѓорѓи Димитров" Карпош, Скопје СУГС "Ѓорѓи Димитров" Карпош, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделени... lexo më shumë...
СУГС СУГС "Шаип Јусуф" Шуто Оризари, Скопје СУГС "Шаип Јусуф" Шуто Оризари, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделе... lexo më shumë...
Активности за унапредување на здравјето Активности за унапредување на здравјето ЈЗУ ЦЈЗ СКОПЈЕ Одделение за социјална медицина Центарот за јавно здравје - Скопје, социјално медиц... lexo më shumë...
СУГС СУГС "Cvetan Dimov" Чаир, Скопје СУГС "Cvetan Dimov" СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделение за социј... lexo më shumë...
СУГС СУГС "Arseni Jovkov" Скопје СУГС "Arseni Jovkov" СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделение за соци... lexo më shumë...
ООУ ООУ "Grigor Prlicev" Zhelezara, GB Скопје ООУ "Grigor Prlicev" Zhelezara, Gazi Baba, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Ско... lexo më shumë...
СУГС – Асуц СУГС – Асуц "Боро Петрушевски" - општина Гази Баба, Скопје СУГС – Асуц "Боро Петрушевски" - општина Гази Баба, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ... lexo më shumë...
Комарци-векторски предизвик за јавното здравје во С. Македонија и пошироко Комарци-векторски предизвик за јавното здравје во С. Македонија и пошироко Во просториите на СМУГС д-р Панче Караѓозов се реализираше обука на  ученици кои учествуваат во проектот ,,Комарците-векторски предизвик по ... lexo më shumë...
ООУ ООУ "Hasan Prishtina" Чаир, Скопје ООУ "Hasan Prishtina" - општина Чаир, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, ... lexo më shumë...
СУГС - Гимназија СУГС - Гимназија "Орце Николов" - општина Карпош, Скопје СУГС - Гимназија "Орце Николов" - општина Карпош, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈ... lexo më shumë...
СЕТУ - Стручно СЕТУ - Стручно "Михајло Пупин" - општина Гази Баба, Скопје СЕТУ - Стручно "Михајло Пупин" - општина Гази Баба, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ... lexo më shumë...
СУГС – Стручно СУГС – Стручно "Димитар Влахов" - општина Аеродром, Скопје СУГС – Стручно "Димитар Влахов" - општина Аеродром, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ... lexo më shumë...
Активности за унапредување на здравјето Активности за унапредување на здравјето ЈЗУ ЦЈЗ СКОПЈЕ Одделение за социјална медицина Центарот за јавно здравје - Скопје, социјално медиц... lexo më shumë...
ОУ ОУ "Александар Урдаревски" - Чучер Сандево, Скопје Основно училиште Александар Урдаревски - Чучер Сандево, Скопје lexo më shumë...
ОУ ''Кирил и Методиј'' - с.Кучевиште, Чучер Сандево, Скопје ОУ ''Кирил и Методиј'' - с.Кучевиште, Чучер Сандево, Скопје Осн. училиште ''Кирил и Методиј'' - с.Кучевиште, оптштина Чучер Сандево, Скопје lexo më shumë...
ОУ ОУ "Михаил Граменo'' - Блаце, Петровец, Скопје Основно училиште "Михаил Граменo'' - Блаце, општина Петровец, Скопје lexo më shumë...
ООУ ''Дитуриа'' - Сарај, Скопје ООУ ''Дитуриа'' - Сарај, Скопје Основно училиште ''Дитуриа'' - Сарај, Скопје lexo më shumë...
''СИУ'' Иса Бег - Скопје ''СИУ'' Иса Бег - Скопје "СИУ" Иса Бег Медреса - Скопје lexo më shumë...
Старски Дом Старски Дом Старски Дом Миркоски Аеродром, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник. ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Оддел... lexo më shumë...
dhjetore2021 dhjetore2021 Aktivitete në lidhje me Skrining e fëmijëve të infektuar me virusin SARS Cov -2 në shkollat fillore dhe të mesme në rajonin e Shkupit prej 2... lexo më shumë...
Aktivitete Dhjetore 2019 Aktivitete Dhjetore 2019   Floria Hamid,punëtorë i diplomuar socijal Aktivitete në promovim të shëndetit. QSHP Shkup, Departamenti i Mjekë... lexo më shumë...
Aktivitete Nentore 2019 Aktivitete Nentore 2019   Çerdhja fëmijnore“11 Tetori” - Veri, Nëntor 2019 Çerdhja fëmijnore“Strasho Pinxhur 2“ -  Butel 1, nëntor 2019 ... lexo më shumë...
Активности октомври 2019 Активности октомври 2019     Për shëndet më të mirë-Çerdhja e fëmijve Lavçe, fsh. Lisiçe, 30 tetorë 2019 lexo më shumë...
Aktivitete tetore 2019 Aktivitete tetore 2019               Çerdhja e fëmijëve BUBA MARA, Pçelka 1, Sonce, komuna e Aerodromit, Shkup Tetorë 2019 lexo më shumë...
Aktivitete tetore 2019 Aktivitete tetore 2019 Prezantim dhe verifikim të raportit për monitorim të Planit aksional për shëndet seksual dhe riprodhues 2018-2020, Shkup, tetor ... lexo më shumë...
Shtatore 2019 Shtatore 2019     Medresa Isa Bej në Kondovë, Shtatorë 2019 lexo më shumë...
Aktivitete shtatore 2019 Aktivitete shtatore 2019 Shtatorë 2019 SHF Bratstvo, Karposh Florija Hamid , punëtor social i diplomuar, në promovim të shëndetit. ... lexo më shumë...
31 Maji 31 Maji 23/мај/2019 QTT Plaza   Përfaqësuesit e Repartit për mjekësi sociale pranë QSHP Shkup ishin pjesëmarrës në punëtor... lexo më shumë...
crnice shq crnice shq Florija Hamid , punëtor social i diplomuar, në vizitë te të moshuarit, Svetlla nadezh , Cërniçe, komuna Qendër. Maj 2019. lexo më shumë...
Labos Labos Në Shtëpinë për kujdesin dhe akomodimin e të moshuarve, LABOS, për promovimin e shëndetit të personave të moshuar. Floria Hamid Punonjës s... lexo më shumë...
Hasan Prishtina Hasan Prishtina Shkolla Fillore Hasan Prishtina në axhendën e aktiviteteve për promovimin e shëndetit në Repartin е Mjekësisë Sociale në Qendrën e Shëndet... lexo më shumë...
Национален Форум за Здравство Национален Форум за Здравство Prej forumit nacional të shëndetësisë, 13 Shkurt 2019 Përfaqësues prej Qendrës për Shëndet Publik Shkup. Reparti i mjekësisë sociale , nd... lexo më shumë...
Pance Karagjoyov Pance Karagjoyov Reparti i mjekësisë sociale Dega për promocionin e shëndetësisë.       Florija Hamid punëtor social i diplomuar dhe edukatore e shëndet... lexo më shumë...
Saraj Shkup Saraj Shkup RREPARTI I MJEKËSISË SOCIALE SEKCIONI PËR PROMOVIM SHËNDETËSORË         Florija Hamid, edukatorë shëndetësor  Shkolla e mesme Shkup... lexo më shumë...
ШАИП ЈУСУФ- СКОПЈЕ ШАИП ЈУСУФ- СКОПЈЕ RREPARTI I MJEKËSISË SOCIALE SEKCIONI PËR PROMOVIM SHËNDETËSORË       Florija Hamid, edukatorë shëndetësor Shkolla e mesme Shaip J... lexo më shumë...
СУГ Васил Антевски Дрен СУГ Васил Антевски Дрен Одделение за социјална медицина, Отсек за промоција на здравјето       Флорија Хамид, дипл.социјален работник, здравствен едукат... lexo më shumë...
27 Shtator 2018, QT Grand Plaza 27 Shtator 2018, QT Grand Plaza 27 Shtatorë 2018, QT Grand Plaza   Reparti i mjekësisë sociale pranë QSHP Shkup mori pjesë me përfaqësuesit e vet në takimin përfundimta... lexo më shumë...
Perparimi i shendetit tek personat e moshuar Perparimi i shendetit tek personat e moshuar Përparimi i shëndetit tek personat e moshuar me ndihmën e Qendrës për shëndet publik-Shkup   Shtëpia për personat e moshuar Vita-Ve lexo më shumë...
31 MAJ, DITA BOTERORE PA DUHAN 2018 31 MAJ, DITA BOTERORE PA DUHAN 2018 31 MAJ, DITA BOTËRORE PA DUHAN 2018:   DUHANI DHE SËMUNDJET E ZEMRËS     Në hapësirat e Institutit për shëndet publik Shkup, m... lexo më shumë...
PERDORIMI I SUBSTANCAVE PSIHOAKTIVE TEK POPULLATA E GJERE NE REPUBLIKEN E MAQEDONISE,2017 PERDORIMI I SUBSTANCAVE PSIHOAKTIVE TEK POPULLATA E GJERE NE REPUBLIKEN E MAQEDONISE,2017     KONFERENCA PËR SHTYP PROMOVIMI I RAPORTIT NGA HULUMTIMI PËRDORIMI  I SUBSTANCAVE PSIHOAKTIVE TEK  POPULLATA E GJËRË NË REPUBLIK... lexo më shumë...
Komunikimi me mediumet Komunikimi me mediumet Si të hiqni dorë nga pirja e duhanit Komunikimi me mediumet lexo më shumë...
Komunikimi me mediumet Komunikimi me mediumet Mjekët: Duhani armiku më i madh i shëndetit   Komunikimi me mediumet   lexo më shumë...
Кomunikimi me mediumet Кomunikimi me mediumet 39-vjeçari len duhanin vetem pas 6 vizitash këshillimores   Кomunikimi  me mediumet   lexo më shumë...
Edukimi shëndetësorë tetorë-dhjetorë 2015 Edukimi shëndetësorë tetorë-dhjetorë 2015 Në tre mujorin e katërt të vitit 2015, reparti për promovimin e shëndetit ka zbatuar aktivitete për edukimin shëndetësor të popullatës në ... lexo më shumë...
Edukim shëndetësor korrik, gusht, shtator 2015 Edukim shëndetësor korrik, gusht, shtator 2015 Edukim shëndetësor i zbatuar nga reparti i edukimit shëndetësor, promovim i shëndetit, në zonën që e përfshinë Qendra e shëndetit publik Shk... lexo më shumë...
Komunikim me mediumet Komunikim me mediumet Mjekët dhe motrat medicinale nuk hjekin dorë nga duhanpirja Komunikimi me mediumet lexo më shumë...
Komunikimi me mediumet Komunikimi me mediumet   OBSH kërkon shtrejtimin e cigareve   Komunikimi me mediumet   lexo më shumë...
edukimi shendetesor kuartali i dyte 2015 edukimi shendetesor kuartali i dyte 2015 edukim shëndetësor i kryer në zonën që e përfshin Qendra e shëndetit publik Shkup nga reparti i edukimit shëndetësor ( promovim i shëndeti... lexo më shumë...
TRAJNIM PËR PARANDALIMIN E HIV trajnim për parandalimin e HIV-it dhe përdorimin e drogës përmes qytetarëve nga rajonet kufitare – prill 2015    Dy përfaqësues... lexo më shumë...
Edukimi shendetesor, janar-mars 2015 Edukimi shendetesor, janar-mars 2015 Edukimi shëndetësor i zbatuar në territorin e QSHP Shkup nga Reparti i mjekësisë sociale, promocion i shëndetit në periudhën nga janari deri... lexo më shumë...
6 mars 2015 6 mars 2015 6 mars 2015 Konferencë Kombëtare ,,Forcimi i gruas  „ – forcimi i njerëzimit ,  paramendoni!“ 6 mars 2015 lexo më shumë...
Komunikimi me mediumet Komunikimi me mediumet Duhanpirësit nuk janë të interesuar për këshillimoren për dorëheqje nga duhani  Komunikim me mediumet lexo më shumë...
Edukimi shendetesor, dhjetor 2014 Edukimi shendetesor, dhjetor 2014 Në muajin dhjetor, Qendra e shëndetit publik – Shkup në përputhje me planin për punë Qendra e shëndetit publik Shkup dhe plani vjetor kombët... lexo më shumë...
Komunikimi me mediumet Komunikimi me mediumet INTERESIM I DOBËT PËR KËSHILLIMOREN KUNDËR DUHANIT  NGA SHËNDETIT JAPIN DORËHEQJE, POR JO NGA CIGARET  Komunikimi me ... lexo më shumë...
Takim pune per keshilltaret nga Keshillimorja per QKTV, Shkup 19 dhjetor 2014 Takim pune per keshilltaret nga Keshillimorja per QKTV, Shkup 19 dhjetor 2014 Takim pune për këshilltarët nga Këshillimorja për QKTV, Shkup 19 dhjetor 2014 Instituti i shëndetit publik i Republikës së Maqedon... lexo më shumë...
Edukimi shendetesor, nentor 2014 Edukimi shendetesor, nentor 2014 Edukimi shëndetësor, nëntor 2014  Në muajin nëntor, Qendra e shëndeti publik Shkup, në përputhje me planin për punë në QSHP dhe planin... lexo më shumë...
Komunikimi me mediat Komunikimi me mediat Të rinjtë dhe pirja e duhanit: Kemi tejkaluar mesataren botërore.  Korniza ndërkombëtare, 22 % e të rinjve nga 12 deri 24 vjet me cigar... lexo më shumë...
Komunikimi me mediumet Komunikimi me mediumet Ndotja e ajrit dhe pirja e duhanit janë të pakrahasueshme  Përbërja kimike e ndotjes së ajrit dhe cigareve është e ndryshme, por shumi... lexo më shumë...
Edukimi shendetesore tetor 2014 Edukimi shendetesore tetor 2014 Qendra e shëndetit publik Shkup, në përputhje me planin për punë, në muajin tetor vazhdoi me edukimin shëndetësor të nxënësve në shkollat fi... lexo më shumë...
Edukimi shendetesore shtatore 2014 Edukimi shendetesore shtatore 2014 Reparti i mjekësisë sociale me edukimin shëndetësor,vazhdoi edhe në muajin shtator me promovimin e edukimit shëndetësor të popullatës në raj... lexo më shumë...
Komunikimi me mediat Komunikimi me mediat Është rritur numri i aborteve më të rijë se 20 vjet dhe te të miturat në vend dhe pavarësisht edukimit i cili zbatohet në shkollat fillore d... lexo më shumë...
Komunikimi me mediat Komunikimi me mediat Pesë vajza të moshës 14 vjeçare kanë lindur në vitin 2013 në klinikat gjinekologjike dhe në spitale. Fëmijët të cilët kanë lindur fëmijë jet... lexo më shumë...
komunikimi me mediat komunikimi me mediat Këshillimore kundër duhanit :  Vështirë mundë ti bindim mjekët për dorëheqje Nga Qendra e shëndetit publik, ku zbatohen këshilla,thon... lexo më shumë...
Komunikimi me mediumet Komunikimi me mediumet A do ti ndihmoj çmimi i rritur i cigareve për dorëheqje nga ajo?! Коmunikimi me mediumet lexo më shumë...
Komunikimi me mediumet Komunikimi me mediumet Mjekët këshillojnë pacientët: Unë pijë duhan, por ti mos e bëjë Коmunikimi me mediumet lexo më shumë...
komunikimi me mediat komunikimi me mediat Dorëheqje nga duhani Terapi individuale sipas profilit të duhanpirësit  Secili njeri që do ti ja paraqitni gjërat përmes shembullit ... lexo më shumë...
Edukimi shendetesor ,qershor 2014 Edukimi shendetesor ,qershor 2014 Qendra e shëndetit publik Shkup sipas planit tremujor për punën në repartin për edukim shëndetësor vazhdon me edukimin shëndetësor për popul... lexo më shumë...
Еdukimi shendetsor maj 2014 Еdukimi shendetsor maj 2014 Në muajin maj të këtij viti u mbajtën gjithsej 204 ligjërata të përfshirë 3096 njerëz, fëmijë parashkollorë,nxënës të shkollave fillore dhe ... lexo më shumë...
Edukim i vazhdueshem shendetesor i personelit ne repartin e edukimit shendetesor te departamentit per mjekesine sociale Edukim i vazhdueshem shendetesor i personelit ne repartin e edukimit shendetesor te departamentit per mjekesine sociale Instituti i epidemiologjisë dhe biostatistika me mjekësinë informatike pran fakultetit të Mjekësisë në... lexo më shumë...
Mirnjohje,maj 2014 Mirnjohje,maj 2014 Reparti i Mjekësisë sociale në këtë falënderim e cila në muajin maj 2014 ju dha edukatorit shëndetësor Bajrush Islamovski nga re... lexo më shumë...
Edukimi shеndetеsor prill 2014 Edukimi shеndetеsor prill 2014 Në muajin prill, Qendra e shëndetit publik-Shkup përmes raportit për edukim shëndetësor,vazhdon me edukimin shëndetësor për rruajtjen dhe pë... lexo më shumë...
Edukimi shendetesor mars 2014 Edukimi shendetesor mars 2014 Në muajin mars,aktivitete të Departamentit të edukimit shëndetësor ishin të kahëzuar kah mbajtja e ligjëratave arsimore për fëmijët parashko... lexo më shumë...
Здравствена едукација, февруари 2014 година Здравствена едукација, февруари 2014 година Во месец февруари, отсекот за здравствено воспитание продолжи со здравствена едукација за чување и унапредување на здрвјето на децата.  ... lexo më shumë...
edukimi shendetesor janar 2014 edukimi shendetesor janar 2014 Me fillimin e gjysmë vjetorit të dytë të vitit 2013/2014, vazhdoi edukimi shëndetësor për rruajtjen dhe përmirësimin e shëndetit të fëmijëve... lexo më shumë...

Kalendari I Mjekësisë

zdr kalendar

Programet preventive

pdf

Ligji për Shëndetin Publik

pdf

Конвенции и Повелби

pdf