Македонски (Macedonian)Shqip (Albanian)English (United Kingdom)

PCR – тест за Covid-19

PCR-test për Covid-19

PCR - test of Covid-19

Tel: 02/3298-269

       02/3298-667  lokal 186 

emailcovid.cjz@cph.mk
samo za Covid 19

erazmus 

 

javni nabavki

sida

Sovetuv SZR

Sovetuv SZR

MZZ
FZOM
DZS
szo
ijz

Pjesëmarrje


Vizitat e sotshme:187
Vizitat (këtë muaj):7707
Vizitat (këtë vit):62215
Vizitat (totale):670470

Reagime

Të nderuar,

Do të na ndihmoni shumë në qëllimin që të jemi më të mirë dhe më efektiv në punën tonë nëse komentet tuaja, sugjerimet dhe ankesat i shkruani në formularët e mëposhtëm (Ankesë dhe Pyetësorë) dhe ato i dërgoni në E-Mail adresën vijuese: info@cph.mk

Lajmërim

word-icon-256x256

Edukim shëndetësor korrik, gusht, shtator 2015

Edukim shëndetësor i zbatuar nga reparti i edukimit shëndetësor, promovim i shëndetit, në zonën që e përfshinë Qendra e shëndetit publik Shkup – korrik, gusht, shtator të vitit 2015

 

Në tremujorin e viti 2015 përmes repartit për promovimin e shëndetit janë zbatuar aktivitete në lidhje me edukimin shëndetësor dhe popullatën në zonën që e përfshin Qendrën e shëndetit publik Shkup, sipas;

Program vjetor kombëtar për shëndet publik për vitin 2015 nga Ministria e shëndetësisë,

Plani i punës i repartit për mjekësi sociale në Qendrën e shëndetit publik Shkup

Kërkesa për zbatimin e aktiviteteve shëndetësore nga komunat dhe institucionet tjera

Në tremujorin e vitit 2015 reparti i mjekësisë sociale përmes departamentit për promovim të shëndetit i përfshijnë grupet  në zonën e Qendrës për shëndet publik Shkup.

Për atë qëllim ishin të mbajtur gjithsej 292 ligjërata edukative nga QSHP- Shkup edhe atë: për  parashkollorët(6), shkolla fillore (94),  shkolla të mesme (112) edhe në institucionin për kujdesin e të moshuarve (1).

Në QSHP Shkup në këshillimoren për shëndet seksual dhe riprodhues janë mbajtur 15 ligjërata, në këshillimoren për dorëheqje nga pirja e duhanit 4 ligjërata.

Gjithashtu, në QSHP Shkup janë zbatuar edhe trajnime për njohurit themelore të sigurisë së ushqimit ku ishin të realizuara 60 ligjërata.

Ligjëratat për njohurit themelore të sigurisë së ushqimit ishin të mbajtur me pjesëmarrjen e stafit profesional nga të gjitha repartet e QSHP-së Shkup.

Gjatë tremujorit të vitit 2015 në QSHP dhe jashtë gjithsej janë përfshirë 4180 persona me ligjërata, tribuna, trajnime dhe edukime individuale.

 

I Edukim shëndetësor për fëmijët parashkollor

Në komunën e Qendrës në kopshtin e fëmijëve , ,,Rade Jovçevski Korçagin,, ishin të vizituar 87 fëmijë parashkollor në punktet në vijim: ,, Paleshka,, ,, Pepelaska, dhe Pinokio ku janë mbajtur gjashtë ligjërata për higjienë personale dhe për aktivitete fizike të rregullta te fëmijët si përfitime shëndetësore për shëndetin e tyre.

1s

ЈУДГ “Р.Ј. Корчагин“, пункт, ,,Палешка”, о. Центар

2s3s

ЈУДГ “Р.Ј. Корчагин“, пункт,,,Пепелашка”ипункт ,,Пинокио”, о. Центар

II Edukim shëndetësor për nxënësit e shkollave fillore 

4s

О.У. “Дитурија“ - о.Сарај

5s

О.У. “Александар Урдаревски“-о. Чучер Сандево

6s

О.У. “Кирил и Методиј“ -о.Чучер Сандево

Në shkollat fillore janë mbajtur gjithsej 94 ligjërata ku ishin të përfshirë 2181 nxënës. Ligjëratat ishin të mbajtura në komunën e Haraqinës, Çuçer Sandevës, Sarajit, Studeniçanit dhe Aerodromit në shkollat në vijim:

SH. F, Vëllezëriti Milladinovci

Sh. F, Naim Frashëri në f. Moran

Sh. F. Ataturk në f. Koliçani i epërm

Sh. F, Diturija

Sh. F. Aleksandar Udarevski

Sh. F. Kiril i Metodija

Sh. F. Skenderbeu

Në shkollat e përmendura ligjëratat ishin të mbajtura me temat në vijim:

Higjiena personale

Parandalim nga uji jo i pijshëm

Të ushqyerit- të ushqyerit e shëndetshëm

Përfitimet  shëndetësore nga aktivitete fizike të rregullta

Sëmundjet e varësisë

III Edukimi shëndetësorë për nxënësit e shkollave të mesme

Në tremujorin e vitit 2015 reparti i mjekësisë sociale filloi me realizimin e aktiviteteve për promovimin e shëndetit në shkollat fillore . 50 nxënës nga shkolla e mesme Vllado Tasevski nga komuna e Aerodromit e kanë vizituar këshillimoren për shëndet seksual dhe riprodhues në QSHP Shkup.

Në shkollën e mesme Vasill Antevski Dren në komunën e Kisella Vodës ishin të mbajtura 112 ligjërata  ku ishin të përfshirë 1800 nxënës. Ligjëratat ishin të mbajtura me temat në vijim.

Infeksionet seksuale të transmetueshme ;

Rreziqet shëndetësore nga të ushqyerit e parregullt të nxënësve 

7s

8s

СУГС“Васил Антевски Дрен”- о. Кисела Вода

IV. tribuna të mbajtura në shkollat fillore dhe të mesme

Në tremujorin e vitit 2015 ishin të mbajtura 2 tribuna në komunën e Kisella Vodës dhe në komunën e Studeniçanit në temat në vijim:

SHMQSH ,, Vasill Antevski Dren,,

SH. F. ,, Naim Frashëri,,

Ishin të mbajtura ligjërata  me temën: Sëmundjet seksuale të transmetueshme dhe Sëmundjet e varësisë.

Në ligjërata janë shpërndarë 280 broshura dhe fletushka, të përgatitura nga reparti për promovim të shëndetit.

V. Në repartin e mjekësisë sociale funksionojnë dy këshillimore:

 

-Këshillimore për shëndet seksual dhe riprodhues dhe

-Këshillimore për dorëheqje nga duhani.

Në tremujorin e këtij viti Këshillimoren për shëndet seksual dhe riprodhues e kanë vizituar nxënësit e SHMQSH ,,Vllado sevski,, nga komuna e Aerodromit. Ishin të mbajtura 15 ligjërata në temat në vijim:

Puberteti

Sëmundjet seksuale të transmetueshme

Kontracepsioni 

9s

Këshillimorja për shëndet seksual dhe riprodhues QSHP Shkup

Nxënësve ju ishte shpërvar material promovues , 150 broshura dhe fletushka me temat në vijim:

Promovimi i Këshillimores për shëndet seksual dhe riprodhues në QSHP Shkup

Sëmundjet seksuale të transmetuesh,e

Kontracepsioni

Puberteti

Nxënësit ishin të anketuar me pyetësor për njohurit e tyre, mendimet dhe në atë në cilën temë do të kishin interes për ta vizituar këshillimoren në periudhën e ardhshme.

Këshillimore për dorëheqje nga duhani edhe në këtë tremujor të këtij viti vazhdon me zbatimin me grupe individuale. Për atë qëllim janë përfshirë 54 klient të cilët e kanë vizituar trajnimin për njohuri themelore për sigurinë ushqimore.

Në kontekstin e përmendur në tremujorin e tretë të vitit 2015 për konsumatorët që ndoqën trajnimin dhe në interes të shëndetit të tyre, u mbajtën katër ligjërata për pirjen e duhanit. Klientët ishin të ftuar që ta vizitojnë këshillimoren për dorëheqje nga duhani, në këtë vit nuk tregonin interes.

Në edukimet individuale ishte lajmëruar vetëm një klient për dorëheqje nga duhani.

VI. edukimi shëndetësor i të punësuarve.

Trajnime për njohurit themelore për sigurinë e shëndetit

 

Qendra e shëndetit publik Shkup edhe në tremujorin e vitit vazhdon ti mbaj trajnimet për njohurit themelore për sigurinë e ushqimit . ishin të mbajtura 60 ligjërata edukative për sigurinë e ushqimit, trajnimin e kanë ndjekur 54 klient nga 14 firma. Ligjëratat edukative i ka realizuar specialist i mjekësisë sociale, specialist i higjienës dhe ekologjisë, specialist i epidemiologjisë, mjekë nga mjekësia e përgjithshme dhe inxhinier teknolog specialist bromatolog.

10s11s

Ligjërata edukative për njohurit themelore të sigurisë së ushqimit QSHP Shkup

VII.  Parandalim dhe përparim në shëndetin e të moshuarve

Gjatë muajit gusht të vitit 20105 person profesional nga reparti i promovimit të shëndetit e vizitoi institucionin privat për kujdesin e personave të moshuar Milica në komunën e Kisella Vodës. Për atë qëllim ishin të mbajtur ligjërata me temën: rruajtja e shëndetit të personave të moshuar. Në ligjërata ishin të pranishëm 87 persona të cilët janë në kujdes në institucionet private.

12s13s

Institucion privat për persona të moshuar Milica Komuna e Kisella Vodës ВОДА  

VIII. Edukim shëndetësor i të punësuarve në repartin e Mjekësisë sociale

 

Të punësuarit në repartin e mjekësi sociale gjatë tre mujorit të vitit 2015 marrin pjesë aktive në dy punëtori profesionale edhe atë:

Në kuadër të projektit ,, trajnim për parandalim të AIDS dhe përdorimit të drogave të tjera përmes qytetarëve në zonat kufitare, dhe në organizimin e  shoqatës HOPS- opsion për  jetë të shëndetshme , nën mbrojtjen e Bashkimit Evropian, ishin të përfshirë dy  përfaqësues nga reparti.  Trajnimi i përmendur ishte organizuar me qëllim që të filloj me krijimin e strategjisë lokale për parandalimin nga AIDS. Përfaqësuesit tanë marrin pjesë aktive dhe shpërblehen me certifikata. 

14s

Me rastin e Ditës Ndërkombëtare për qasje deri në informacion ,, Të drejtë për të ditur,, në organizimin e ECE- Shoqata e emancipimit , solidaritetit dhe barazia e grave, nga Qendra e shëndetit publik Shkup marrin pjesë dy përfaqësues nga reparti i mjekësisë sociale. 

15s16s

состанокот на ХОПС         состанокот на ЕСЕ

IX. Material edukativ i postuar në ueb faqen e QSHP-së Shkup

Në ueb faqen e QSHP-së Shkup është publikuar material edukativ dhe informativ i përpunuar dhe i përkthyer nga profesional të repartit të mjekësisë sociale. Janë të postuar edhe publikime të përgatitura nga specialist të mjekësisë sociale të mjekësisë sociale të lidhura me shëndetin e popullatës.

- Të rinjtë dhe shëndeti seksual

- Përmirësoje shëndetin tuaj emocional.

X. Material edukativ – fletushkë e përgatitur me temë: aktivitete të rregullta fizike – një parakusht për shëndet të mirë  

 

01.10.2015,Shkup

Përgatiti: Prim. d-r sci. Persida Malinska , specialist për mjekësi sociale 

 

 

Qershor 2022
HMMEPSD
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
СУГС - Гимназија СУГС - Гимназија "Орце Николов" - општина Карпош, Скопје СУГС - Гимназија "Орце Николов" - општина Карпош, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈ... lexo më shumë...
СЕТУ - Стручно СЕТУ - Стручно "Михајло Пупин" - општина Гази Баба, Скопје СЕТУ - Стручно "Михајло Пупин" - општина Гази Баба, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ... lexo më shumë...
СУГС – Стручно СУГС – Стручно "Димитар Влахов" - општина Аеродром, Скопје СУГС – Стручно "Димитар Влахов" - општина Аеродром, СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ... lexo më shumë...
Активности за унапредување на здравјето Активности за унапредување на здравјето ЈЗУ ЦЈЗ СКОПЈЕ Одделение за социјална медицина Центарот за јавно здравје - Скопје, социјално медиц... lexo më shumë...
Aleksandar Urdarvski Aleksandar Urdarvski Основно училиште Александар Урдаревски - Чучер Сандево, Скопје lexo më shumë...
Kirili Metodi s.Kuceviste Cucer.s Kirili Metodi s.Kuceviste Cucer.s Осн. училиште ''Кирил и Методиј'' - с.Кучевиште, оптштина Чучер Сандево, Скопје lexo më shumë...
Mihail Grameno Bllac Mihail Grameno Bllac Основно училиште "Михаил Граменo'' - Блаце, општина Петровец, Скопје lexo më shumë...
Dituria Dituria Основно училиште ''Дитуриа'' - Сарај, Скопје lexo më shumë...
''СИУ'' Иса Бег - Скопје ''СИУ'' Иса Бег - Скопје "СИУ" Иса Бег Медреса - Скопје lexo më shumë...
Старски Дом Старски Дом Старски Дом - СкопјеАктивности за унапредување на здравјетоФлорија Хамид, дипл.социјален работник.ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, Одделение за социјална м... lexo më shumë...
dhjetore2021 dhjetore2021 Aktivitete në lidhje me Skrining e fëmijëve të infektuar me virusin SARS Cov -2 në shkollat fillore dhe të mesme në rajonin e Shkupit prej 2... lexo më shumë...
Aktivitete Dhjetore 2019 Aktivitete Dhjetore 2019   Floria Hamid,punëtorë i diplomuar socijal Aktivitete në promovim të shëndetit. QSHP Shkup, Departamenti i Mjekë... lexo më shumë...
Aktivitete Nentore 2019 Aktivitete Nentore 2019   Çerdhja fëmijnore“11 Tetori” - Veri, Nëntor 2019 Çerdhja fëmijnore“Strasho Pinxhur 2“ -  Butel 1, nëntor 2019 ... lexo më shumë...
Активности октомври 2019 Активности октомври 2019     Për shëndet më të mirë-Çerdhja e fëmijve Lavçe, fsh. Lisiçe, 30 tetorë 2019 lexo më shumë...
Aktivitete tetore 2019 Aktivitete tetore 2019               Çerdhja e fëmijëve BUBA MARA, Pçelka 1, Sonce, komuna e Aerodromit, Shkup Tetorë 2019 lexo më shumë...
Aktivitete tetore 2019 Aktivitete tetore 2019 Prezantim dhe verifikim të raportit për monitorim të Planit aksional për shëndet seksual dhe riprodhues 2018-2020, Shkup, tetor ... lexo më shumë...
Shtatore 2019 Shtatore 2019     Medresa Isa Bej në Kondovë, Shtatorë 2019 lexo më shumë...
Aktivitete shtatore 2019 Aktivitete shtatore 2019 Shtatorë 2019 SHF Bratstvo, Karposh Florija Hamid , punëtor social i diplomuar, në promovim të shëndetit. ... lexo më shumë...
31 Maji 31 Maji 23/мај/2019 QTT Plaza   Përfaqësuesit e Repartit për mjekësi sociale pranë QSHP Shkup ishin pjesëmarrës në punëtor... lexo më shumë...
crnice shq crnice shq Florija Hamid , punëtor social i diplomuar, në vizitë te të moshuarit, Svetlla nadezh , Cërniçe, komuna Qendër. Maj 2019. lexo më shumë...
Labos Labos Në Shtëpinë për kujdesin dhe akomodimin e të moshuarve, LABOS, për promovimin e shëndetit të personave të moshuar. Floria Hamid Punonjës s... lexo më shumë...
Hasan Prishtina Hasan Prishtina Shkolla Fillore Hasan Prishtina në axhendën e aktiviteteve për promovimin e shëndetit në Repartin е Mjekësisë Sociale në Qendrën e Shëndet... lexo më shumë...
Национален Форум за Здравство Национален Форум за Здравство Prej forumit nacional të shëndetësisë, 13 Shkurt 2019 Përfaqësues prej Qendrës për Shëndet Publik Shkup. Reparti i mjekësisë sociale , nd... lexo më shumë...
Pance Karagjoyov Pance Karagjoyov Reparti i mjekësisë sociale Dega për promocionin e shëndetësisë.       Florija Hamid punëtor social i diplomuar dhe edukatore e shëndet... lexo më shumë...
Saraj Shkup Saraj Shkup RREPARTI I MJEKËSISË SOCIALE SEKCIONI PËR PROMOVIM SHËNDETËSORË         Florija Hamid, edukatorë shëndetësor  Shkolla e mesme Shkup... lexo më shumë...
ШАИП ЈУСУФ- СКОПЈЕ ШАИП ЈУСУФ- СКОПЈЕ RREPARTI I MJEKËSISË SOCIALE SEKCIONI PËR PROMOVIM SHËNDETËSORË       Florija Hamid, edukatorë shëndetësor Shkolla e mesme Shaip J... lexo më shumë...
СУГ Васил Антевски Дрен СУГ Васил Антевски Дрен Одделение за социјална медицина, Отсек за промоција на здравјето       Флорија Хамид, дипл.социјален работник, здравствен едукат... lexo më shumë...
27 Shtator 2018, QT Grand Plaza 27 Shtator 2018, QT Grand Plaza 27 Shtatorë 2018, QT Grand Plaza   Reparti i mjekësisë sociale pranë QSHP Shkup mori pjesë me përfaqësuesit e vet në takimin përfundimta... lexo më shumë...
Perparimi i shendetit tek personat e moshuar Perparimi i shendetit tek personat e moshuar Përparimi i shëndetit tek personat e moshuar me ndihmën e Qendrës për shëndet publik-Shkup   Shtëpia për personat e moshuar Vita-Ve lexo më shumë...
31 MAJ, DITA BOTERORE PA DUHAN 2018 31 MAJ, DITA BOTERORE PA DUHAN 2018 31 MAJ, DITA BOTËRORE PA DUHAN 2018:   DUHANI DHE SËMUNDJET E ZEMRËS     Në hapësirat e Institutit për shëndet publik Shkup, m... lexo më shumë...
PERDORIMI  I SUBSTANCAVE PSIHOAKTIVE TEK  POPULLATA E GJERE NE REPUBLIKEN E MAQEDONISE,2017 PERDORIMI I SUBSTANCAVE PSIHOAKTIVE TEK POPULLATA E GJERE NE REPUBLIKEN E MAQEDONISE,2017     KONFERENCA PËR SHTYP PROMOVIMI I RAPORTIT NGA HULUMTIMI PËRDORIMI  I SUBSTANCAVE PSIHOAKTIVE TEK  POPULLATA E GJËRË NË REPUBLIK... lexo më shumë...
Komunikimi me mediumet Komunikimi me mediumet Si të hiqni dorë nga pirja e duhanit Komunikimi me mediumet lexo më shumë...
Komunikimi me mediumet Komunikimi me mediumet Mjekët: Duhani armiku më i madh i shëndetit   Komunikimi me mediumet   lexo më shumë...
Кomunikimi  me mediumet Кomunikimi me mediumet 39-vjeçari len duhanin vetem pas 6 vizitash këshillimores   Кomunikimi  me mediumet   lexo më shumë...
Edukimi shëndetësorë tetorë-dhjetorë 2015 Edukimi shëndetësorë tetorë-dhjetorë 2015 Në tre mujorin e katërt të vitit 2015, reparti për promovimin e shëndetit ka zbatuar aktivitete për edukimin shëndetësor të popullatës në ... lexo më shumë...
Edukim shëndetësor korrik, gusht, shtator 2015 Edukim shëndetësor korrik, gusht, shtator 2015 Edukim shëndetësor i zbatuar nga reparti i edukimit shëndetësor, promovim i shëndetit, në zonën që e përfshinë Qendra e shëndetit publik Shk... lexo më shumë...
Komunikim me mediumet Komunikim me mediumet Mjekët dhe motrat medicinale nuk hjekin dorë nga duhanpirja Komunikimi me mediumet lexo më shumë...
Komunikimi me mediumet Komunikimi me mediumet   OBSH kërkon shtrejtimin e cigareve   Komunikimi me mediumet   lexo më shumë...
edukimi shendetesor kuartali i dyte 2015 edukimi shendetesor kuartali i dyte 2015 edukim shëndetësor i kryer në zonën që e përfshin Qendra e shëndetit publik Shkup nga reparti i edukimit shëndetësor ( promovim i shëndeti... lexo më shumë...
TRAJNIM PËR PARANDALIMIN E HIV trajnim për parandalimin e HIV-it dhe përdorimin e drogës përmes qytetarëve nga rajonet kufitare – prill 2015    Dy përfaqësues... lexo më shumë...
Edukimi shendetesor, janar-mars 2015 Edukimi shendetesor, janar-mars 2015 Edukimi shëndetësor i zbatuar në territorin e QSHP Shkup nga Reparti i mjekësisë sociale, promocion i shëndetit në periudhën nga janari deri... lexo më shumë...
6 mars 2015 6 mars 2015 6 mars 2015 Konferencë Kombëtare ,,Forcimi i gruas  „ – forcimi i njerëzimit ,  paramendoni!“ 6 mars 2015 lexo më shumë...
Komunikimi me mediumet Komunikimi me mediumet Duhanpirësit nuk janë të interesuar për këshillimoren për dorëheqje nga duhani  Komunikim me mediumet lexo më shumë...
Edukimi shendetesor, dhjetor 2014 Edukimi shendetesor, dhjetor 2014 Në muajin dhjetor, Qendra e shëndetit publik – Shkup në përputhje me planin për punë Qendra e shëndetit publik Shkup dhe plani vjetor kombët... lexo më shumë...
Komunikimi me mediumet Komunikimi me mediumet INTERESIM I DOBËT PËR KËSHILLIMOREN KUNDËR DUHANIT  NGA SHËNDETIT JAPIN DORËHEQJE, POR JO NGA CIGARET  Komunikimi me ... lexo më shumë...
Takim pune per keshilltaret nga Keshillimorja per QKTV, Shkup 19 dhjetor 2014 Takim pune per keshilltaret nga Keshillimorja per QKTV, Shkup 19 dhjetor 2014 Takim pune për këshilltarët nga Këshillimorja për QKTV, Shkup 19 dhjetor 2014 Instituti i shëndetit publik i Republikës së Maqedon... lexo më shumë...
Edukimi shendetesor, nentor 2014 Edukimi shendetesor, nentor 2014 Edukimi shëndetësor, nëntor 2014  Në muajin nëntor, Qendra e shëndeti publik Shkup, në përputhje me planin për punë në QSHP dhe planin... lexo më shumë...
Komunikimi me mediat Komunikimi me mediat Të rinjtë dhe pirja e duhanit: Kemi tejkaluar mesataren botërore.  Korniza ndërkombëtare, 22 % e të rinjve nga 12 deri 24 vjet me cigar... lexo më shumë...
Komunikimi me mediumet Komunikimi me mediumet Ndotja e ajrit dhe pirja e duhanit janë të pakrahasueshme  Përbërja kimike e ndotjes së ajrit dhe cigareve është e ndryshme, por shumi... lexo më shumë...
Edukimi shendetesore tetor 2014 Edukimi shendetesore tetor 2014 Qendra e shëndetit publik Shkup, në përputhje me planin për punë, në muajin tetor vazhdoi me edukimin shëndetësor të nxënësve në shkollat fi... lexo më shumë...
Edukimi shendetesore shtatore 2014 Edukimi shendetesore shtatore 2014 Reparti i mjekësisë sociale me edukimin shëndetësor,vazhdoi edhe në muajin shtator me promovimin e edukimit shëndetësor të popullatës në raj... lexo më shumë...
Komunikimi me mediat Komunikimi me mediat Është rritur numri i aborteve më të rijë se 20 vjet dhe te të miturat në vend dhe pavarësisht edukimit i cili zbatohet në shkollat fillore d... lexo më shumë...
Komunikimi me mediat Komunikimi me mediat Pesë vajza të moshës 14 vjeçare kanë lindur në vitin 2013 në klinikat gjinekologjike dhe në spitale. Fëmijët të cilët kanë lindur fëmijë jet... lexo më shumë...
komunikimi me mediat komunikimi me mediat Këshillimore kundër duhanit :  Vështirë mundë ti bindim mjekët për dorëheqje Nga Qendra e shëndetit publik, ku zbatohen këshilla,thon... lexo më shumë...
Komunikimi me mediumet Komunikimi me mediumet A do ti ndihmoj çmimi i rritur i cigareve për dorëheqje nga ajo?! Коmunikimi me mediumet lexo më shumë...
Komunikimi me mediumet Komunikimi me mediumet Mjekët këshillojnë pacientët: Unë pijë duhan, por ti mos e bëjë Коmunikimi me mediumet lexo më shumë...
komunikimi me mediat komunikimi me mediat Dorëheqje nga duhani Terapi individuale sipas profilit të duhanpirësit  Secili njeri që do ti ja paraqitni gjërat përmes shembullit ... lexo më shumë...
Edukimi shendetesor ,qershor 2014 Edukimi shendetesor ,qershor 2014 Qendra e shëndetit publik Shkup sipas planit tremujor për punën në repartin për edukim shëndetësor vazhdon me edukimin shëndetësor për popul... lexo më shumë...
Еdukimi shendetsor maj 2014 Еdukimi shendetsor maj 2014 Në muajin maj të këtij viti u mbajtën gjithsej 204 ligjërata të përfshirë 3096 njerëz, fëmijë parashkollorë,nxënës të shkollave fillore dhe ... lexo më shumë...
Edukim i vazhdueshem shendetesor i personelit ne repartin e edukimit shendetesor te departamentit per mjekesine sociale Edukim i vazhdueshem shendetesor i personelit ne repartin e edukimit shendetesor te departamentit per mjekesine sociale Instituti i epidemiologjisë dhe biostatistika me mjekësinë informatike pran fakultetit të Mjekësisë në... lexo më shumë...
Mirnjohje,maj 2014 Mirnjohje,maj 2014 Reparti i Mjekësisë sociale në këtë falënderim e cila në muajin maj 2014 ju dha edukatorit shëndetësor Bajrush Islamovski nga re... lexo më shumë...
Edukimi shеndetеsor prill 2014 Edukimi shеndetеsor prill 2014 Në muajin prill, Qendra e shëndetit publik-Shkup përmes raportit për edukim shëndetësor,vazhdon me edukimin shëndetësor për rruajtjen dhe pë... lexo më shumë...
Edukimi shendetesor mars 2014 Edukimi shendetesor mars 2014 Në muajin mars,aktivitete të Departamentit të edukimit shëndetësor ishin të kahëzuar kah mbajtja e ligjëratave arsimore për fëmijët parashko... lexo më shumë...
Здравствена едукација, февруари 2014 година Здравствена едукација, февруари 2014 година Во месец февруари, отсекот за здравствено воспитание продолжи со здравствена едукација за чување и унапредување на здрвјето на децата.  ... lexo më shumë...
edukimi shendetesor janar 2014 edukimi shendetesor janar 2014 Me fillimin e gjysmë vjetorit të dytë të vitit 2013/2014, vazhdoi edukimi shëndetësor për rruajtjen dhe përmirësimin e shëndetit të fëmijëve... lexo më shumë...

Kalendari I Mjekësisë

zdr kalendar

Programet preventive

pdf

Ligji për Shëndetin Publik

pdf

Конвенции и Повелби

pdf